Публично обсъждане относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат, приета с Решение № 668/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Доспат

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на община Доспат,

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК, във връзка с обнародване на ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ДВ, бр. 107 от 2020 г.) Ви уведомяваме, че на 05.02.2021 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Доспат ще се проведе публично обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат.

Гражданите и други заинтересовани лица могат да правят предложения в деловодството на общинска администрация Доспат, до 9:00 ч. на 05..02.2021г.

04.01.2021г.
Община Доспат

проект

ДО:
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОСПАТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От
Инж. Елин Радев – Кмет на Община Доспат

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат, приета с Решение № 668/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Доспат

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В ДВ, бр.107/18.12.2020 г., е обнародван ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), с който се въвеждат съществени промени в уредбата на правомощията на общините в процеса на съставянето и изпълнението на общинските бюджети,управлението на общинската собственост и възлагането на обществените поръчки. В тази връзка е необходимо Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат да бъде приведена в съответствие с предвидените законови промени.. Промените влязоха в сила от 01.01.2021 г. и са в следните насоки:
Въвежда се задължение на общинските съвети при приемане бюджета на общината да одобрява разходи по определени показатели на районите,кметствата и населените места с кметски наместници ( с изключение на определените като второстепенни разпоредители с бюджет),в рамките на общия бюджет на общината.
Регламентира се задължение на кмета на общината в хода на изпълнение на бюджета да осигурява своевременно одобрените разходи по бюджетите на районите,кметствата и населените места с кметски наместници,с изключение на определените като второстепенни разпоредители с бюджет.
Въвежда се задължение на общинските съвети по предложение на кмета на общината да утвърждава показателите по чл.45,ал.1,т.2 от Закона за публичните финанси за районите и кметствата и населените места с кметски наместници в рамките на приетия бюджет на общината, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси.
Въвежда се задължение на кмета на общината, когато се финансират обекти на територията на кметствата и населените места с кметски наместници и възложител е кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници или оправомощени от тях длъжностни лица се включват в съставите на комисиите по чл. 103 от Закона за обществените поръчки, участват при съставянето на актове и протоколи по време на строителството съгласно Закона за устройство на територията и нормативните актове по прилагането му, и в комисиите за въвеждане в експлоатация на строежите.
Вменява задължения на общински съвет при сделки с общинско имущество да определя не по-малко от 30 на сто от постъпленията:
– от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;
– от разпореждане с друго общинско имущество: от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.
Показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „д“ от Закона за публичните финанси (персонал,издръжка,лихви,помощи и обезщетения за домакинства,текущи субсидии ) се определят въз основа на обективни критерии:
а) персонал – съгласно утвърдено от кмета на общината щатно длъжностно разписание с предвидените в него индивидуални месечни работни заплати / ИМРЗ/.;
б ) издръжка – Издръжката за всяко кметство и населено място с кметски наместник се определя на база извършените действителни разходи за предходната бюджетна година, зави-шени с 5 % ;
в) лихви – Размерът на лихвите не може да бъде по-голям от размера на лихвите за предходната бюджетна година.
г) помощи и обезщетения за домакинства – За всички кметства и населени места на база брой регистрирани по постоянен адрес жители на съответното населено място,умножено с коефициент 2 ;
д) текущи субсидии

За капиталовите разходи по чл.45,ал.1,т.2 , буква ”е” от ЗПФ, ежегодно до 31 ноември на текущата година, отдел „ОСУТ” съвместно с кметовете на кметства или с кметския наместник изготвят актуален доклад за състоянието на социалната и техническа инфраструктура в съответното населено място.Капиталовите разходи по предложение на кмета на общината за кметствата и населените места се определят на база доклада по т.1,като се вземат предвид и проектите ,,финансирани със средства от ЕС.
Предложението за приемането на промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат , са подложени на обществено обсъждане в съответствие с чл.69, ал.2 от АПК, което е видно от Протокола за проведеното обществено обсъждане.

Във връзка с гореизложеното, предлагам следният проект за

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, във връзка с чл.52, ал.2, 3, 5 и 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.45,ал.1,т.2 и чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси.
Общински съвет Доспат, изменя Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат , както следва:

І. В Чл.29 се създава нова алинея 10 и придобива следната редакция:

Чл.29, ал.(10) (нова, Реш.Обс Д-т №……………г. в сила …………г.) Показателите за разходи по чл. 45, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „д“ от Закона за публичните финанси се определят въз основа на следните обективни критерии,както следва:
т.1. Разходи за делегирани от държавата и за местни дейности съгласно чл.45,ал.1,т.2 , букви „а“ – „д“ от ЗПФ, за:
а) персонал – съгласно утвърдено от кмета на общината щатно длъжностно разписание с предвидените в него ИМРЗ.;
б ) издръжка – Издръжката за всяко кметство и населено място с кметски наместник се определя на база извършените действителни разходи за предходната бюджетна година,завишени с 5 % ;
в) лихви – Размерът на лихвите не може да бъде по-голям от размера на лихвите за предходната бюджетна година.
г) помощи и обезщетения за домакинства – За всички кметства и населени места с кметски наместник на база брой регистрирани по постоянен адрес жители на съответното населено място,умножено с коефициент 2 ;
д) текущи субсидии.

т.2. За капиталовите разходи по чл.45,ал.1,т.2 , буква ”е” от ЗПФ, ежегодно до 31 ноември на текущата година, отдел „ОСУТ” съвместно с кметовете на кметства или с кметския наместник изготвят актуален доклад за състоянието на социалната и техническа инфраструктура в съответното населено място.Капиталовите разходи по предложение на кмета на общината за кметствата и населените места се определят на база изготвения доклад, като се вземат предвид и проектите , финансирани със средства от ЕС.

ІІ. В чл.34,ал.3 се създават нови точки 11 и 12 и придобива следната редакция:

Чл.34,ал.3, т.11 (нова, Реш.на Обс Д-т №……………г., в сила…………..г.) Общински съвет при приемане бюджета на общината одобрява разходи по определени показатели на кметствата и населените места с кметски наместници ( с изключение на определените като второстепенни разпоредители с бюджет), в рамките на общия бюджет на общината
Чл.34,ал.3, т.12 (нова, Реш.на Обс Д-т №………..г., в сила …………г.) Общинският съвет по предложение на кмета на общината утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет.

ІІІ. В чл.38 досегашния текст става ал.1 и се създава нова ал.2 и придобива следния вид:
Чл.38,ал.1. Събирането на приходите от местните данъци, местните такси и услуги в общинския бюджет се извършва в съответствие с Наредбата за определяне на местните данъци и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат.
ал.2 (нова, Реш.на Обс Д-т №…………г., в сила………..г.) При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя:
1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;
2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат е изменена с Решение №…………/, взето с Протокол № ……./……….2021г. на общински съвет Доспат.

ВНОСИТЕЛ:
инж. ЕЛИН РАДЕВ ……………………..
Кмет на Община Доспат

ТРИ ГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА


Справка за постъпили предложения:

Публикувана на 05.02.2021 г.:

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(Visited 253 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat