Съобщение: одобрен е Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с идентификатор №23025.44.102 в м. „Чинлий“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №А-704/01.12.2020 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с идентификатор №23025.44.102 в м. „Чинлий“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат.
С настоящият проект се образуват три нови урегулирани имота УПИ I-44.102, УПИ II-44.102 и УПИ III-44.102, всички с предназначение за „База за отдих“, попадащи в устройствена зона (Ок2) със застрояване до два етажа и кота стреха до 7м. Показателите са съобразени с предвижданията на ОУП на Община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 49 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat