Обявление относно предстояща процедура по отчуждаване на имоти – в гр. Доспат и в с. Црънча

О Б Я В Л Е Н И Е

 

на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДОСПАТ

 

У В Е Д О М Я В А:

            Собствениците на поземлени имоти засегнати от реализацията  на проекти :

  1. Изграждане на улица , м.Чинлий , землище гр.Доспат , община Доспат ,област Смолян „, одобрен с Решение №94/30.04.2020 година на Общински съвет Доспат ;
  2. „ Изграждане на улица в кв.63 на гр.Доспат „ , одобрен с Решение №154/28.09.2020 година на Общински съвет Доспат ;
  3. „ Изграждане на улица в кв.6 на с.Црънча „ , одобрен с Решение №632/26.03.2015 година на Общински съвет Доспат

за предстояща процедура по отчуждаване по глава III от Закона за общинската собственост, предвиждаща изграждането на обект  публична общинска собственост на основание чл.21, ал.1 от Закона за общинската собственост  както следва:

 

Поземлен имот № Вид на имота Местонахождение Собственици на имота Размер на отчуждавана площ Размер на дължимото обезщетение в лева
 Имот   с проектен идент. №23025.45.392,образуван от имот с идентификатор №23025.45.280 по КККР на гр.Доспат

 

Поземлен имот- земеделски и НТП – ливада Землище Доспат, община Доспат, обл.Смолян,

М.Чинлий

Наследници на Халил И.Касъклиев бивш жител на Доспат 32,34 кв.м. 75,35 лева
Имот   с   проектен идент. №23025.502.753,образуван от имот с идентификатор №23025.502.1233 по КККР на гр.Доспат Поземлен имот- урбанизирана и НТП ниско застрояване / до 10 м./ гр .Доспат,община Доспат,обл.Смолян,

кв.63

Н-ци на Халил И.Мутафчев бивш жител на гр.Доспат 329,00 кв.м. 2579,36 лева
Имот с пл.сн.№97 по ЗРП на с.Црънча Поземлен имот С.Црънча ,община Доспат,обл.Смолян , кв.6 Н-ци на Руси М.Долапчиев и н-ци на Светлозар М.Долапчиев бивши жители на с.Црънча 121 кв.м.

 

719,00 лева

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, в интернет страницата на община Доспат , за поставяне на определеното за целта място във фоайето на сграда №1 на ОбА Доспат и Кметство Црънча.

 

 

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

(Visited 353 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat