РИОСВ – Смолян подмени табелите на резервати в своя териториален обхват

 

Експерти на РИОСВ – Смолян организираха подмяната на информационните табели на шест резервата и поддържани резервата в териториалния обхват на инспекцията от началото на 2020 година. Табелите са изработени и монтирани съгласно всички изисквания, на които трябва да отговарят информационните знаци в защитените територии. Освен актуалната площ на защитената територия и заповедта за нейното обявяване, новите табели съдържат информация за забраните и ограниченията, които всички посетители и стопанисващи съседни територии  физически и юридически лица са длъжни да спазват.

В териториалния обхват на РИОСВ-Смолян попадат 61 защитени територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, от които 4 резервата, 4 подържани резервата, 27 защитени местности и 26 природни забележителности.

РИОСВ – Смолян апелира за опазване на новите табели и припомня, че физически и юридически лица, осъществяващи дейност в защитени територии в нарушение на режимите им, определени със ЗЗТ и заповедта за обявяването им, носят наказателна отговорност, като размерът на глобата е съобразно извършеното нарушение.

(Visited 34 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat