Противоепидемични мерки на територията на Община Доспат, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г. … Заповед

ЗАПОВЕД

№ А-614/23.10.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД -01-611/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19

Н А Р Е Ж Д А М:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Доспат, считано от 23.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:
1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
2. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност – при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра, при условията на т. 14 и съобразно указанията по т. II.
3. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.
4. Конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
5. Културни и развлекателни мероприятия ( кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50%
7. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най- малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
8. Посещенията в дискотеки, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта.
9. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м.
10. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № А-610/22.10.2020 г.
Заповедта да се публикува на сайта на Община Доспат,на електронния вестник на Община Доспат и се изпрати на кметовете на населени места и кметски наместник за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта е на Красимир Горов – председател на общински кризисен щаб и органите на МВР.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ


zapoved_614

(Visited 47 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat