Всяко училище ще предприеме и съгласува пакет от противоепидемични мерки с родителите за предстоящата учебна година

Началото на новата учебна година ще започне присъствено, всяко училище ще предприеме и съгласува пакет от противоепидемични мерки с родителите, няма учебни заведения на територията на областта, които ще учат на две смени, отменя се „кабинетната системата“. Пред медиите на пресконференция на 11 септември , началникът на РУО -Смолян Мария Семерджиева, обяви основните групи мерки в училищата на територията на областта и детските заведения.

„Във всички образователни институции сме готови за старта на новата учебна година. Активно се работи за въвеждане на мерките, разписани на ниво Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието.
Списъкът е подробен, както на тези, които са реализирани, така и на тези, които ще се извършват през цялата учебна година.“, обяви Семерджиева.

Педагогическите съвети във всяко училище ще решат какви мерки ще се предприемат, след което ще бъдат обсъдени на родителски срещи, за да знаят как ще се посрещат и обучават децата, как ще се осъществяват всички мерки, както превозването и други въпроси, които могат да възникнат. Препоръчителните мерки са в няколко групи, за осигуряване на дистанция между паралелките, във всички училища на територията на областта се отказват от т.нар. „кабинетна система“-децата няма да се местят в кабинети, всеки клас ще има конкретна стая и само той ще се обучава в този кабинет. Кабинетите по изобразително изкуство, ИКТ, биология и химия ще се използват при големите класове с математически профил, но там ще се спазват строги мерки за дезинфекция, а програмата ще е
направен атака, че да има време за дезинфекция и създаване на безопасна среда. Сутрешният филтър остава задължителен, ако се установи дете с грипоподобни симптоми, ще бъде връщано веднага. Търси се решение на въпроса с медицинските кадри във всяко училище. На директорите на училища на територията на областта е препоръчано местата за изолация на деца с грипоподобни симптоми да се нарекат „пространства“, където ще изчакат родителя да ги прибере. Практиките са различни, но се взе решение това да не са медицинските кабинети, а други обособени пространства. Дадена е препоръка тези пространства да се направят в свободни класни стаи, да бъдат устроени подходящо и максимално щадящо престоят на детето докато изчаква родителя си.

За практиката на големите ученици са дадени препоръчителни мерки-на този етап няма да се избързва с отиването им на конкретни работни места. В класната стая всяко дете ще има точно определен чин, ще има физическо разстояние между масите там , където е възможно. Часовете на преподавателите по учебен предмет са разделени, учителят да преподава само в един клас, за да се избегнат контактите с много ученици и така да става по-лесно проследяване на контактите и кръга на учениците. Осигурени са от РУО шлемове и предпазни маски, поръчани са 10 хиляди еднократни маски за допълнителен резерв в системата, за да може на децата да се даде необходимата, ако то е загубило своята. Родителите са предупредени да закупят за децата маски. Препоръчани са мерки по отношение на коридори, стълби, междучасия, особено засилена е хигиената в санитарните възли, входовете също ще се дезинфекцират според разписанията. В училища с повече входове са отворени всички, целта е да има възможно най-малко струпване на деца на едно място и да влизат от различни места сутрин. Осигурени са лица за пропускателен режим.
Столовете и бюфетите-предвижда се хранене по график, обособени са зони за хранене на отделни паралелки. Графиците са направени така, че да се избегнат опашки и струпване на ученици. Не се допуска споделянето на храна и напитки между децата, а в повечето училища са предвидени петминутни беседи в началото на всеки час за важността от предпазни мерки.
Храненето се препоръчва на открито–при топло време-в училищния двор, шатри, беседки. Допуска се кетъринг или децата да носят храна от дома си, изискването да е с еднократна опаковка и еднократни прибори. Въвеждат се мерки за недопускане на външни лица в училище, ограничава се близкия контакт между учителите-престой в учителска стая и като цяло физическа комуникация се свежда до минимум. С родителите се препоръчва комуникация на онлайн родителски срещи, при наложителност се допуска и родителска среща в реална среда в училище при спазване на всички мерки. На 100% са осигурени електронни дневници-също вариант за пряка комуникация в реално време с родителите. Библиотеки –ползването на ресурси от училищната библиотека да става с предварителна онлайн заявка, създава се организация да бъдат готови предварително материалите, посочени от ученика и не се допуска влизането на повече от двама ученика там.
Закуските –мляко и плод от Държавен фонд Земеделие-ще се дават и през тази учебна година. Ще се приемат един път седмично и ще дават на децата при спазване на мерките. Осигуряване на дезинфектанти е мярка, която е с постоянно действие. Друга група мерки е създаване на комуникация между институциите-РУО и РЗИ На среща с директори, представители на Агенция по храните, РЗИ и РУО е разписан алгоритъм, при спазването, на който ще има информация за случващото се ежедневно във всяко училище, в края на седмицата ще се изготвя обобщена справка за епидемичната картина и евентуално необходими мерки за следващата учебна седмица. Извънкласни и извънучилищни дейности. Въпросът е поставен от родителите с искане те да продължат и да посещават клубове по интереси. Там също са разписани мерки за недопускане на сливане на големи групи, при определени условия на дезинфекция за кабинети. Отделно мерки са подписани за детски градини, за Центрове за личностно развитие, общежития и децата в ОДК – посещаващи дейности по интереси и кариерно ориентиране.

От РУО Смолян са отворени и за препоръки от родителите. За децата със СОП/специални образователни потребности/, които не могат самостоятелно да функционират в образователна среда, трябва да са
придружени от личен асистент или родител-те ще се допускат при спазване на всички мерки и то само ако детето не може да функционира само и училището не може да осигури ресурс да го подкрепи през целия ден. Деца с хронични заболявания, попадащи в рискова група ще бъдат осигурявани – обучение в електронна среда или дистанционна форма на обучение-тоест от вкъщи ще се обучава по същата програма и план, ще има право и на онлайн консултации. Дистанционна форма на обучение ще се разрешава освен на децата с хронични заболявания и на деца, чиито родители имат тежки заболявания, за да се предпази пренос на заболяване от детето към семейството.

Обезпеченост с учители като част от мерките срещу КОВИД-19. Изгражда се „банка кадри“-пенсионирани учители в рамките на предходните две години, които са в състояние и трудоспособни, за да се
включат в образователния процес при необходимост, ако се наложи. При болно дете в даден клас, незабавно се уведомява РЗИ, провежда се епидемично проучване, след което се взема решение за карантина на целия клас, както и контактните на детето.

Детски градини
Най-големите групи в детските заведения ще бъдат разделени, пример е ДГ “Слънце“ в Смолян, за да не се смесват много деца и ще има график.

(Visited 288 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat