По Регионалната програма за заетост се разкриват осем работни места в Община Доспат

Заместник-областният управител Андриян Петров откри и ръководи заседание, на което Комисията по заетостта обсъди и прие единно предложение за Регионална програма по заетост на област Смолян, изготвено на база на постъпилите предложения от общините.
От Община Доспат участие взе секретаря на Общината инж. Веселин Калфов.

Основната цел на програмата е разкриване на работни места за безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда, повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и нарастване качеството на работната сила в региона. Това ще допринесе за мотивиране на безработните лица от целевите групи за активно и адекватно поведение на пазара на труда и полагане на усилия за повишаване на собствените знания и умения; разкриване на работни места за безработни лица от неравнопоставените и уязвими групи на пазара на труда; осигуряване на трудова заетост и условия за социална интеграция на регистрирани безработни лица в общополезни дейности, като по този начин те ще придобият и възобновят трудовите си навици; ограничаване увеличаването на броя на лицата с продължителен престой без работа и приобщаване на младите хора към трудещата се работна сила; справяне с местни проблеми на пазара на труда и намаляване на напрежението сред безработните от целевите групи и подобряване на жизнения стандарт на региона.

Регионалната програма за заетост на област Смолян – 2019 г. предвижда осигуряване на трудова заетост за 94 безработни лица, на база показатели към 31.12.2018 г. за регистрирани безработни лица в област Смолян от следните целеви групи: безработни над 50-годишна възраст – 2897 лица или 51% ; продължително безработни лица – 1661 лица, или 29%, за сравнение през 2017 г. са били 2086 лица, или 32%; безработни лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни лица с ниско образование (включително от ромски произход) – 42% без квалификация, 29% с основно и по-ниско образование; хора с увреждания –541 лица; безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. – младежи, които нито се обучават, нито са заети – съставляват 9,5% (538 лица) от общо регистрираните към 31.12.2018 г. в областта; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Заместник-областният управител Андриян Петров обърна внимание върху важността за региона ни от реализирането на такива програми за заетост, тъй като чрез тях се дава възможност за връщане към активен трудов живот на трайно безработни, особено за лицата в предпенсионна възраст, за които намирането на работа е най-трудно.

Програмата обхваща всички общини на територията на област Смолян, като в нейните рамки ще бъдат разкрити 94 работни места за работа на пълно работно време за срок от 5 (пет) месеца разпределени както следва:

Разкриване на 16 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности в Областна администрация Смолян. Общополезните дейности по програмата са осигуряване на поддръжка на сграден фонд; получаване или пренасяне на кореспонденция или други документи; охрана и осигуряване на пропускателен режим.

Разкриване на 8 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности в община Баните. Общополезните дейности са поддържане и почистване на пътища – поддържане и почистване на канавки, бордюри от затревяване, отпадъци и др.; поддръжка на общински сгради и туристически съоръжения, екопътеки.

Разкриване на 8 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности в община Борино. Общополезните дейности са поддържане и почистване на улици, публично посещавани обекти – детски площадки, паркове и др.

Разкриване на 8 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности в община Девин. Общественополезните дейности за приложение по програмата са извършване на хигиенизиране на обществени терени и почистване на вътрешни помещения в обществени сгради; дейности от комунално-битов характер; озеленяване – оформяне и поддържане на цветни алеи и зелени площи.

Разкриване на 8 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности в община Доспат: поддръжка на общински пътища, улици и зелени площи в населените места и други обекти на общинската инфраструктура; ремонт и поддръжка на общинския сграден фонд; поддържане на спортни съоръжения; комунално-битово обслужване – включва: хигиенизиране, събиране и извозване на отпадъци, отстраняване на нерегламентирани сметища, поддръжка на дерета.

Разкриване на 8 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности в община Златоград. Дейностите за приложение по програмата включват поддръжка, поливане, окопаване, косене, поддържане и почистване на канавки, бордюри от затревяване и др.; поддръжка на паметници на културата с прилежащите площи.

Разкриване на 8 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности в община Мадан. Общественополезните дейности за приложение по програмата са опазване на обществени сгради и дейности по поддръжка на общински улици и пътища.

Разкриване на 8 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности в община Неделино. Общественополезните дейности, които ще се извършват в общината са поддържане и почистване на улиците, бордюри и тротоари от затревяване; поддържане и почистване на сгради, боядисване и хигиенизиране на стаи, офиси, санитарни възли, коридори и др..

Разкриване на 6 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности в община Рудозем.Общественополезните дейности за приложение по програмата са поддръжка и стопанисване на общинска инфраструктура, площи и места за обществено ползване;

Разкриване на 10 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности в туристическите обекти и озеленяване на паркове, паркови пространства и градински площи в община Смолян. Дейностите за приложение по програмата включват поддържане на зелените площи в общината, екскурзоводски услуги по съдействане и упътване на туристи.

Разкриване на 6 работни места за срок от 5 месеца при пълно работно време в общополезни дейности в община Чепеларе. Предвидените дейности за приложение по програмата включват поддържане на пътища – поддържане и почистване на стълбища, улици, площади, пътища, почистване и изкопаване на канавки и бордюри от затревяване, отпадъци, наноси и пясък; поддръжка на сгради – извършване на дребни ремонтни работи и поддържане на сградния фонд и прилежащите райони; помощни дейности в музей, които не изискват специална подготовка.

Петров изостри вниманието на представителите от общините да бъдат стриктни при изпълнение на предвидените дейности в програмата, за да се постигнат желаните резултати, а именно: намаляване броят на безработните лица в общините на област Смолян; преход от пасивен към активен подход, възстановени и създадени трудови навици и повишена мотивация за трайна заетост на безработните лица от целевите групи; преодоляно и предотвратено социално изключване при безработните лица, както и подобрена жизнена среда и качество на живот в населените места, в следствие на трудовата дейност на наетите лица.

Източници на финансиране на Регионалната програма по заетост са средства от държавния бюджет – 321726,00 лв.; средства, осигурени от Областната администрация Смолян – 1000,00 лв.; средства, осигурени от общинските администрации – 4940,00 лв.; Средства, осигурени от партньорите. Общата сума е в размер на 327666,00 лв.

Срокът за изпълнение на програмата е в рамките на периода от 10.06.2019 г. до 09.11.2019 г.

Обсъденото и прието от Комисията единно предложение за Регионална програма по заетост на област Смолян за 2019 година ще бъде изпратено за утвърждаване от Министъра на труда и социалната политика.

(Visited 236 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat