Търсят се обществени възпитатели

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ / МКБППМН /

О Б Я В А

На основание чл. 41 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, МКБППМН – Община Доспат набира кандидати за обществени възпитатели за 2019 г.
Социалният ангажимент „обществен възпитател” обхваща конкретна дейност по предпазването, възпитанието и ресоциализацията на малолетния и непълнолетния провонарушител и на рисковото дете.

1. ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА
Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените му от Местната комисия деца, съгласно изискванията на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Статута на обществения възпитател.
• Осъществяване на работа с малолетните и непълнолетните лица с противообществени прояви.
• Корекционно-възпитателна работа с непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода.
• Работа с малолетни и непълнолетни, за които съществува опасност за тяхното развитие и възпитание.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 Лицето да не е осъждано, да не е поставено под запрещение и да е физически и психически здраво, да не е лишено по съответния ред от право да заема съответната длъжност;
 Да има завършено висше образование /бакалавър или магистър/ в сферата на педагогика, психология , право, социология, педагогика на девиантното поведение;
 Професионален опит минимум 2 години;
 Опит и умения за работа с деца;
 Да се ползват с висок морал и добро име в обществото
 Да познават нормативната уредба за работа с деца с противообществени прояви, както и тази свързана с корекционно-възпитателна работа с деца и структури в системата за БППМН
 Да имат познания за съвременните особености и характеристики на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни деца, с трудности в социализацията и общуването, деца с девиантно поведение

3. КАЧЕСТВА , КОЙТО ТРЯБВА ДА ПРИТЕЖАВА ОБЩЕСТВЕНИЯ ВЪЗПИТАТЕЛ

 Отговорност, хуманност, принципност, добронамереност, толерантност, търпение, съпричастност, адекватна реакция, мотивация за постигане на положителен резултат, дискретност.

4. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

• Свидетелство за съдимост
• Заявление в свободен текст до МКБППМН – Община Доспат,
/трите имена, адрес, телефонен номер/
• Копие от лична карта
• Копие от диплома за завършено висше образование
• Копие на документи, удостоверяващи професионален опит
• Копие на документи, удостоверяващи допълнителна професионална квалификация за работа с деца /са с предимство/
• Автобиография

5. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
Първи етап – допускане по документи
Втори етап – събеседване с кандидата
След подбора по документи, допуснатите до втори етап кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.
Материалното стимулиране на обществените възпитатели е съгласно Наредба № 2 от 07.07.1999 г. , издадена от ЦКБППМН към Министерски съвет в размер до 240 лв. и съответните осигурителни плащания месечно, като се взема предвид извършена работа от тяхна страна, броя деца с които е работил, трудността на работата и постигнатите резултати.

6. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите се подават в деловодството на Община Доспат до 17.05.2019 г.

(Visited 155 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat