ДА ОПАЗИМ ГОРИТЕ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

За да предпазим горите на община Доспат от пожари през летния сезон , призоваваме местното население и туристите да бъдат бдителни за недопускане на пожари !

Пазете и съхранявайте зеленото богаство на общината , като спазвате следните противопожарни правила :
НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН в горите и в близост до тях, извън определените за това места!
НЕ ОПОЖАРЯВАЙТЕ дървесна и храстова растителност, треви и горими отпадъци в необезопасени места в горите !
НЕ ПАЛЕТЕ стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със суха растителност, намиращи се в горските територии !
НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ незагасени цигари и клечки кибрит при преминаване през горски насаждения !
ПРЕДУПРЕЖДАВАЙТЕ туристи, излетници и преминаващи през горите граждани за противопожарните правила, които трябва да спазват !

При възникнали пожари и за своевременното им погасяване извършете следното:
ПРИ ПОЖАР позвънете на тел. 112 !
ПОЗВЪНЕТЕ и на тел. 0894438135 – дежурен в Общинска администрация Доспат !
СЪОБЩЕТЕ :
– Кой се обажда (Вашето име);
– Отчетливо и бавно кажете какъв е проблемът: “пожар”, има ли пострадали или застрашени хора , посочете населеното място, местността или близка забележителност, посока;
– Без да поемате излишен личен риск – опитайте се да загасите пожара с подръчни средства;
– Спрете гасенето на пожара, ако забележите, че той се разпространява , изчакайте помощ на безопасно разстояние;

Отдел „Горски имоти“ , ОП „ОБЧ – Доспат“

(Visited 115 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat