Община Доспат изпълнява проект по Програмата за развитие на селските райони, предвиждащ асфалтиране на улица „Бор“ в гр. Доспат и площада пред Кметство Барутин

Информация за договор № BG06RDNP001-19.228-003-С01/2020г
Ръководството на Община Доспат информира гражданите, че се изпълнява Договор № BG06RDNP001-19.228-003-С01/2020г. по ПРСР /програмата за развитие на селските райони / за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) .
Проектът е по процедура чрез подбор на проектни предложения по под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” и е на стойност 97697.7 лв..
По договор№ BG06RDNP001-19.228-003-С01/2020г се предвижда реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръжения и принадлежностите на две общински улици: в гр. Доспат улица „Бор“ с дължина 120 м., площ 543 кв. м.; тротоари към ул. „Бор” с площ 52 кв.м.; в село Барутин – площада пред кметство (ул. от ОТ 132-133-138 до ОТ 142) – дължина 80 м, площ 750 кв. м. съгласно техническите проекти и КС.
След подписване на договора на 28.02.2020 година , осъществен предварителен контрол на представени документи за избор на изпълнител на СМР е обявена обществена поръчка за избора на изпълнителя със срок на подаване на оферти 22.05.2020 година .
Договорът е с начална дата 28.02.2020г., общ срок за изпълнение 24 месеца и крайна дата – 30.06.2023г. , но се предприемат действия за изпълнението му в близките месеци , ако няма непредвидени обстоятелства .

(Visited 300 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat