Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.

Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.
PDF файл, 115,7 KB, качен на 14.05.2020

pdf document

 

Заповед РД-01-263/14.05.2020г.

На основание чл. 63, ал. 4 и II и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:
Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние).
Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване задължително организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:
а) дезинфекция, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № I;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;
г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;

д) осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице. шлем, ръкавици и др.).
При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска се обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 2 и т. 3, прилагат и следните противоепидемични мерки:
а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най- малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
в) създават организация за контрол на входа на обекта по отношение броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;
г) поставят на видно място на информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.
Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3.
По смисъла на настоящата заповед „обществени места“ са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени и други услуги.
Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се се спазва от
всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).
Противоепидемичните мерки по т. I, 1-4 са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаваме и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, зърговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с акт на държавен орган за времето на обявената извънредна епидемична обстановка.
Лицата по т. II са отговорни за организиране на прилагането и изпълнението на въведените с тази заповед противоепидемични мерки.
Министрите и ръководителите на други ведомства съгласно функционалната си компетентност дават указания за прилагането на въведените с тази заповед противоепидемични мерки в контролираните от тях обекти и дейности и създават организация за изпълнението и контрола им.
Заповедта влиза в сила на 14.05.2020 г.
Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.
Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Министерство на здравеопазването пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти е обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на СОУШ-19
Избор на дезинфектант
Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.
В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и ад ги цид и, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.
Необходимо е да се избере дезинфектант. в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.
Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по- кратко време на въздействие (до 15 минути).
Установяване на критични точки и кратност на обработките
За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани със поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).
Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.
При наличие на потвърден случай на СОУЮ-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

Начини на приложение на дезинфектантнте
Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.
Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)
Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.
Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.
Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.
Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):
Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.
Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.
Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.
Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.
Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.
В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

Инструкции за правилна хигиена на ръцете
Ръцете се мият винаги:
а) когато са видимо замърсени
б) след кихане или кашляне;
в) преди, по време на и след приготвяне на храна;
г) преди хранене;
д) след ползване на тоалетна;
е) след досег с животни или техни изпражнения;
ж) при непосредствена грижа за болен.
Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.
При невъзможност за измиване, се използва дезимфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).
Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.
Приложение № 3 към т. 4
Инструкция за правилно носене на лицева маска
Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата – от основата на носа до брадичката.
Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) й и се избягва докосването на предната й страна.
След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:
а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или
б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60 С с препарати с дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-термодезинфекция).
Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

(Visited 226 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat

91 thoughts on “Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.

 1. I have read so many posts about the blogger lovers except this paragraph is actually a pleasant paragraph, keep
  it up.

 2. I think that what you posted was very logical. However, think on this, suppose you composed a catchier title?
  I ain’t suggesting your content is not solid, however what if you added a post title that
  grabbed people’s attention? I mean Заповед №
  РД-01-263/14.05.2020 г. относно: Въвеждане
  на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 14.05.2020 г.
  до 14.06.2020 г. – vestnikdospat.com is a little boring.
  You could look at Yahoo’s home page and note how they write post titles
  to get people to open the links. You might add a video or a picture
  or two to grab readers interested about everything’ve written. In my opinion, it could bring your posts
  a little livelier.

  Feel free to surf to my blog; http://www.hit-forum.info

 3. Terrific work! That is the type of info that should be shared across the
  net. Disgrace on Google for now not positioning this publish
  upper! Come on over and seek advice from my site . Thank you =)

  Also visit my blog post possy888

 4. Hello! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content.
  Please let me know. Many thanks

  Feel free to visit my site i1 918kiss plus

 5. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will
  be thankful to you.

  my webpage game online xe88

 6. Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you ever been running a blog
  for? you made blogging glance easy. The full glance of your website is wonderful, as neatly
  as the content!

  Here is my webpage :: epicwin game

 7. Hey there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m going to start my own blog in the near future but I’m having
  a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different
  then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

  Here is my web page: gem rollex11

 8. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you
  are just too magnificent. I actually like what you’ve acquired
  here, certainly like what you are saying and the way in which you say it.

  You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible.

  I can not wait to read much more from you. This is really a great web site.

  my page: Calibet pc download

 9. Link exchange is nothing else but it is only placing the other person’s weblog
  link on your page at appropriate place and other person will also do same in favor of you.

 10. It’s not my first time to pay a quick visit this site, i am visiting this site dailly and take pleasant information from here all the time.

  Here is my page – makershd.com

 11. Ні there! I’m at worek surfing aroynd your blog from
  my new iphone 4! Just wanted to say I love reading
  yiur Ƅlg and look forward to all your posts! Keеp up the еxϲellent work!

  Also visit my page; buku mimpi 3d (wizardofozslot.net)

 12. Ꮤe’re a group οf vօlunhteers and starting a new
  scheme in our cоmmunity. Your site provided us wwith usefսl
  information to work on. Ⲩou have performed an impгessіve task
  and our entire neighborhood might be thankful to you.

  My blog post – juaⅼ rumah jakarta (http://www.bookmark-zulu.win)

 13. Saya akan segera kopling rss Anda karena saya tidak bisa
  Ini adalah waktu tepat untuk membuat beberapa rencana untuk masa depan dan sekarang waktu untuk bahagia.

  Saya punya pelajari pasang ini dan jika saya
  bisa saya ingin menasihati Anda beberapa menarik perhatian masalah atau saran .
  Mungkin Anda bisa menulis artikel berikutnya yang berhubungan dengan
  artikel ini. Saya ingin mempelajari lebih hal kira-kira
  itu!

  My site – Mega joker slot online free

 14. Keep up the superb piece of work, I read few blog
  posts on this internet site and I think that your web blog is real interesting and holds
  sets of great information.

  my site kodeforest.net

 15. I?m impressed, I must say. Rarely do I come
  across a blog that?s both educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail
  on the head. The problem is an issue that not
  enough folks are speaking intelligently about. I’m very happy
  that I found this in my search for something concerning this.

  Look at my web site; quickregisterhosting.com

 16. I don’t drop a great deal of comments, but after reading a few of the responses here Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.
  относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 14.05.2020 г.

  до 14.06.2020 г. – vestnikdospat.com. I actually do have some questions for you if you do not mind.
  Could it be simply me or does it appear like some of these comments
  appear as if they are left by brain dead individuals?
  😛 And, if you are writing on additional places, I would like to
  follow you. Would you post a list of every
  one of your social networking sites like your linkedin profile, Facebook page or twitter feed?

  Look at my web blog :: https://www.cryptofaq.net/community/profile/tejadahermine

 17. Many thanks for being my tutor on this topic. My partner and
  i enjoyed your own article greatly and most of all enjoyed reading
  how you really handled the areas I regarded as being controversial.
  You are always rather kind to readers much like me and help me in my everyday living.

  Thank you.

  Review my website: http://forum.nobletronics.com/

 18. Greetings! This is my 1st comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and say I really enjoy reading through your articles.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over
  the same subjects? Thank you!

  Feel free to visit my web-site … shaboxes.com

 19. Its like you learn my mind! You seem to know a lot
  approximately this, like you wrote the e book in it or something.

  I believe that you could do with some percent to pressure the message home
  a bit, however other than that, that is excellent blog. An excellent read.
  I will certainly be back.

 20. I am no longer positive where you’re getting your info,
  however good topic. I needs to spend some time finding out much more or working out more.

  Thank you for excellent info I used to be looking for this info for my mission.

  Look into my homepage: Dwight

 21. Thank you so much regarding giving me an update on this subject matter on your site.

  Please know that if a new post becomes available or in the event any variations occur to the current submission, I would be thinking about reading more and knowing how to make good use of those
  techniques you share. Thanks for your time
  and consideration of others by making this site available.

  Here is my blog post; https://endurancefam.com

 22. I don’t even know the way I finished up right here, but
  I thought this publish was once good. I do not realize who you’re however definitely you’re going to a famous blogger in the event you aren’t
  already. Cheers!

  Feel free to visit my web-site: trumaroonnation.net

 23. When I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added-
  checkbox and from now on whenever a comment is added I recieve 4 emails
  with the exact same comment. Perhaps there is a means you can remove
  me from that service? Many thanks!

  my blog post – http://biblioray.pusku.com/

 24. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your
  intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

  My site: http://www.digitalnomadads.com

 25. Thanks for finally writing about > Заповед №
  РД-01-263/14.05.2020 г. относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията
  на Република България считано от 14.05.2020 г.
  до 14.06.2020 г. – vestnikdospat.com < Loved it!

  Feel free to surf to my web-site – https://jprseminars.com/community/profile/leighomar

 26. Heya i’m for the primary time here. I found this board
  and I in finding It really helpful & it helped me out much.
  I am hoping to present something again and help others such as you helped me.

 27. We stumbled over here by a different web page and thought
  I might as well check things out. I like what I see so now i am following you.
  Look forward to going over your web page for a second time.

  my web site diecast.org

 28. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you
  wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog.
  An excellent read. I will definitely be back.

  Here is my site; https://spiritmanspeaks.com

 29. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam responses?
  If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?

  I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

  Feel free to visit my blog :: http://www.interleads.net

 30. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve
  discovered It absolutely useful and it has aided me out loads.

  I’m hoping to give a contribution & assist other customers like
  its helped me. Great job.

  Feel free to visit my web-site :: Millard

 31. Aw, this was an incredibly nice post. Spending some time and
  actual effort to create a top notch article? but what can I say?
  I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything done.

  Also visit my web site … kebe.top

 32. Hello.This post was really remarkable, especially because I was searching
  for thoughts on this issue last Tuesday.

  Review my web-site; kebe.top

 33. It is appropriate time to make some plans for the longer term and it is
  time to be happy. I have learn this put up and if I may
  I want to counsel you some attention-grabbing issues or suggestions.
  Perhaps you can write subsequent articles referring to this article.
  I wish to read more things approximately it!

  My site – Tanya

 34. This is very interesting, You are a very skilled blogger.

  I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your excellent post.
  Also, I’ve shared your web site in my social networks!

  Visit my website; khoquet.com

 35. Hi, I wish for to subscribe for this weblog to take newest updates, so where can i do it please assist.

 36. I simply couldn’t leave your site prior to suggesting
  that I really enjoyed the standard information a person supply on your visitors?
  Is gonna be again steadily in order to check out new posts.

  Also visit my blog post kebe.top

 37. Excellent blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.

  Would you recommend starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are so many
  choices out there that I’m totally overwhelmed .. Any ideas?

  Thanks!

  Here is my web blog; 39.104.22.11

 38. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject.

  Basically Magnificent. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard
  work.

  Feel free to visit my web site … bgmobile.eu

 39. Heya! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due
  to no back up. Do you have any methods to prevent hackers?

  Also visit my page http://19wujian.com

 40. Hello, I do believe your website could possibly be having browser compatibility issues.

  Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in IE,
  it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up!
  Apart from that, wonderful blog!

  My webpage … atomy123.cn

 41. You could certainly see your skills in the article you write.
  The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe.
  At all times go after your heart.

  Also visit my web-site: Sheila

Comments are closed.