Мерки за пожарна безопасност и за предотвратяване на пожари в горските територии на община Доспат

ЗА ДА ОПАЗИМ ГОРИТЕ НА БЪЛГАРИЯ

За да предпазим горите от пожари , призоваваме населението на община Доспат и туристите да бъдат бдителни за недопускане на пожари !

За да опазим зеленото богатство на нашата община , стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

 Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства , които навлизат в горите , трябва да са технически изправни , с изпускателна уредба , недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Не трябва да се пали огън в гората , освен на специално обезопасените и обозначени за това места. (Преди да запалите огън , се уверете , че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки – предварително от гума или на място от зелени клони , с които да действате в случай на пожар).

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа , което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция .Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне! За недопускане на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

За да се предотвратят пожари , предизвикани от късо съединение на далекопроводите , под тях трябва да се оформят просеки в горите , които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност.

Абсолютно е забранено паленето на стърнищата.Собствениците на гори трябва да знаят, че са задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.

Какво да правим , ако попаднем в горски пожар ?

 Ако забележите признаци на пожар в гората (дим , мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката – да се ориентирате за мястото на възникване на пожара , фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера , реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност , по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112 , в близка хижа или туристически пункт , в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

Ако имате информация за хора , пребиваващи в близост до огнището на запалване , от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.

Ако запалването е в начална фаза , може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.

Важно е да предпазите дрехите си от запалване , особено ако са от изкуствена материя , и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

При възникнали пожари и за своевременното им погасяване извършете следното:

 ПРИ ПОЖАР позвънете на тел. 112.

ПОЗВЪНЕТЕ и на тел. 0894438135 – дежурен в Общинска администрация Доспат.

 СЪОБЩЕТЕ :

– Кой се обажда (Вашето име).

– Отчетливо и бавно кажете какъв е проблемът: “пожар”, има ли пострадали или застрашени хора , посочете населеното място, местността или близка забележителност , посока.

 – Без да поемате излишен личен риск – опитайте се да загасите пожара с подръчни средства.

– Спрете гасенето на пожара, ако забележит е, че той се разпространява , изчакайте помощ на безопасно разстояние.

 Отдел „Горски имоти“, ОП „ОБЧ – Доспат“

(Visited 57 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat