Заповед на Кмета на Община Доспат: Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.

ЗАПОВЕД

№ А-206 /31.03.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД -01-168/30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID – 19

НАРЕЖДАМ:

1.Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице.
2.Заповедта да стане достояние на органите на МВР за организация и контрол по изпълнението на горната мярка.
3.Влизането в сградата на община Доспат да става само с поставена защитна маска за лице. Контрола се осъществява от дежурните по община и медицинското лице на входа.
Обществени места по смисъла на Закона за здравето са:

а) водоизточници и минерални водоизточници, водоснабдителни обекти и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;
б) плувни басейни, плажове и места за къпане;
в) места за настаняване – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически комплекси, вили, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала, къмпинги, както и туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални;
г) спортни обекти – стадиони, спортни зали, игрални площадки, фитнес центрове и зали;
д) театри, киносалони, концертни зали, читалища, компютърни и Интернет зали, игрални зали;
е) бръснарски, фризьорски и козметични салони, солариуми, ателиета за татуировки и поставяне на обици и други подобни изделия на различни части на тялото, балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, обществени бани, перални, сауни, обществени тоалетни;
ж) гробищни паркове;
з) обекти за производство и търговия на едро с лекарствени продукти и медицински изделия, аптеки, дрогерии и оптики;
и) обекти за производство, съхраняване и търговия с козметични продукти;
к) железопътни гари, летища, пристанища, автогари, метростанции;
л) обектите по чл. 26, ал. 1, т. 3 – социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа за повече от 20 потребители и в социалните услуги за осигуряване на подслон.
м) транспортни средства за обществен превоз – влакове, самолети, кораби, автобуси, трамваи, тролеи, метровлакове, транспортни средства със специално предназначение – санитарни автомобили за болни, лекарства и консумативи, автомобили за превоз на тленни останки;
н) обекти за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води;
о) детски ясли и градини, училища и висши училища, ученически и студентски общежития, школи – музикални, езикови, спортни бази за детски и ученически отдих и туризъм и центрове за работа с деца;
п) лечебни и здравни заведения, здравни кабинети и обектите, в които се прилагат неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве;
р) (отм. – ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
с) обекти с източници на йонизиращи лъчения;
т) (отм. – ДВ, бр. 82 от 2007 г.)
у) селскостопански аптеки;
ф) обекти с излъчващи съоръжения, които са част от електронна съобщителна мрежа, като: базови и радиорелейни станции, радио- и телевизионни предаватели и ретранслатори, радиолокаторни и навигационни станции и други.

Заповедта да се оповести на населението чрез публикуване в сайта на общината и вестник на Община Доспат и се изпрати на кметовете по населени места за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Красимир Горов – председател на Общинския кризисен щаб.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

(Visited 833 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat