Община Доспат отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата

О Б Я В А
Община Доспат отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, утвърдена от Председателят на Държавна агенция за закрила на детето. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.
Съвета на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да се насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата в само в една от четирите категории:
А) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
В)представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
Г) индивидуални кандидатури.

Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл.5 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, а именно:
o Активнос;
o Креативност;
o Толерантност;
o Ангажираност към обща кауза;
o Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
o Ориентираност към резултати;
o Организаторски умения;
o Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
o Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
o Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
o Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания:
– Детето да е получило международна закрила;
– Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.

Документите за кандидатстване – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в „Деловодството“ на Община Доспат, на адрес: гр. Доспат, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 3 всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа
В СРОК ДО 24 МАЙ 2020 г.

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура за избор на членове на Съвета на децата, както и формуляра за кандидатстване и мотивационното писмо за избор на членове на Съвета на децата са в прикачените по-долу файлове:

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

(Visited 303 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat