Заповеди относно: Предвидени мерки против Корона вирус

ЗАПОВЕД

№ А-160/11.03.2020 г.

На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 14 от Закона за защита при бедствия и чл. 63, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за здравето, както и с решение на Кризисния щаб за изпълнение на противоепидемични мерки във връзка с регистрирани в България случаи на COVID-19 от 10.03.2020 г.
ЗАПОВЯДВАМ:
Въвеждам до второ нареждане следните конкретни за община Доспат противоепидемични мерки във връзка с регистрирани в България случаи на COVID-19, както следва:
1. Да се публикува Заповед № АП – 03- 18 – 50/09.03.2020 г.на Областния управител на област Смолян и се изпрати до всички институции и органи на територията на община Доспат,цитирани в нея.
2. Училища,детски градини,социални домове и спортните обекти на територията на Община Доспат,до второ нареждане,да преминат в противоепидемичен режим.
3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия на територията на общината.
4. Да се преустанови влизането на външни лица и родители в детски градини и учебни заведения.
5. Директорите на детски градини и учебни заведения със своя вътрешна заповед да регламентират противоепидемичните мерки.
6. В детските градини да се завиши контрола по спазване изискванията на Наредба№3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини на министерството на здравеопазването.
7. Предприемане на засилени мерки чрез провеждане на строг филтър на здравословното състояние на децата на входа в детските градини и социалните услуги в общината – Дневен център за деца с увреждания
8. Транспортните фирми,които имат сключени договори за специализиран транспорт на ученици да осъществяват дезинфекция на транспортните средства преди започване на работа.
9. Препоръчва се на населението да спазват разпорежданията на министъра на здравеопазването и областния управител за спазване на предприетите противоепидемични мерки.
10. Отговорниците на търговските обекти да спазват стриктно изискванията за дезинфекция на БАБХ.
11. Общинския кризисен щаб се задължава да информира населението на общината при възникване на обстоятелства за допълнителни мерки за защита,както и да информира кметовете и кметския наместник по населени места за лица ,поставени под домашна карантина.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ


З А П О В Е Д
№ А-164/11.03.2020 г.

На основание проведено заседание на Общински кризисен щаб за борба с Коронавирус, създаден със заповед № А-156/09.03.2020 г. на Кмета на Община Доспат, както и препоръки на Националния оперативен щаб
Н А Р Е Ж Д А М:

1. Забранявам достъпа на външни лица в сградата на Община Доспат до второ нареждане с изключение на:
– Деловодство;
– „Местни данъци и такси“;
– Касиер.
2. При необходимост от лична среща, служителите от общинската администрация слизат в централното фоайе или в приемната за граждани като използват предпазни средства и дистанция от поне 1 метър.
3. В помещенията на централното фоайе, деловодството, „Местни данъци и такси“ и касиер, се прилагат следните санитарно – хигиенни мерки:
– На всеки два часа се дезинфекцират плотовете, помощните маси, бравите и химикалите за граждани – важи за коридорите на I етаж, централното фоайе и входните врати на сградата, както и тоалетните.
-При обслужване на граждани използват предпазни маски и ръкавици /МДТ и касиер/. Предпазни маски и ръкавици са задължителни и за хигиенистите в Общината. Мерките важат и за кметствата в населените места, както и в ТИЦ – гр. Доспат.
4. На I етаж /след контролно – пропускателния пункт/, II и III етажи в сградата, се прилагат следните санитарно – хигиенни мерки:
– Коридорите и тоалетните се измиват два пъти дневно с дезинфекциращ препарат.
– Бравите на всички врати се дезинфекцират периодично.
– Служителите от 2 и 3 етаж се задължават да спазват високи нива на хигиена в работните помещения и офисите. Забранявам на служители в Общинска администрация Доспат със симптоми на грип или друг вид заболявания /с температура, кашлица и др./ да се явяват на работа.
– Персоналът в туристическите обекти и туристическия информационен център да съблюдава предпазните мерки, разписани от Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването.
5. За обезпечаване на мерките домакина на Общината да закупи дезинфекционни материали съгласно Указанията на НЦЗПБ и РЗИ – Смолян.
6.Кмета ще приема граждани само във вторник /до второ нареждане/.
7.Заповедта да се сведе до знанието на:
– Общински кризисен щаб за борба с Коронавирус – за изпълнение;
– служителите, отговарящи за почистването на сградата на Община Доспат – за изпълнение;
– зам.–кмет, началници на отдели, на директор на ОП ОБЧ – гр. Доспат.
-кметове на населените места и жителите на Община Доспат чрез сайта на Общината, детски градини, училища, ДЦДМ и ЦОП, ТИЦ – гр. Доспат.
За неизпълнение на заповедта да бъдат предприети адекватни мерки.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Веселин Калфов – секретар на Община Доспат.

Настоящата заповед се връчва на служителите чрез Архимед. Същата да се публикува и на сайта на Общината.

Инж. Елин Радев
Кмет на Община Доспат

(Visited 599 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat