РУО Смолян забрани пътуванията извън държавната граница на педагогически служители и специалисти.

Със заповед на началника на РУО Смолян Мария Семерджиева е въведени забрана за пътуване извън страната на всички педагогически специалисти и служители на образователни институции. Заповедта е от 27.02.2020г и е в сила до второ нареждане, като целта е превенция срещу разпространение на корона вируса. При неотложна необходимост от подобно пътуване на въпросните служители и специалисти, дирекотрите на образователните институции се задължават да осигурят възможност за 14-дневен карантинен период за тях.

Така мерките за забрана за групово пътуване на ученици вече обхващат и тези за специалисти и служители на образователни институции.
Заповедта е издадена на основание на Закона за предучилищното и училищно образование, Правилника за устройството и функциите на регионалните управления на образованието и писма на министъра на образованието Красимир Вълчев от 24.02.2020г и 25.02.2020г.


З А П О В Е Д

РД-05-71/27.02.2020 г.

На основание чл. 254, ал. 2 от Закон за предучилищното и училищно образование, чл. 3, ал. 3 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието и писма № 9105-68/24.02.2020 г. и № 9105-68/25.02.2020 г. на министъра на образованието и науката
НАРЕЖДАМ:

I. Да се преустановят всички пътувания на педагогически специалисти и служители на образователните институции от област Смолян извън страната, считано от 27.02.2020 г. до второ нареждане с цел превенция от зараза с новия коронавирус COVID-19 и опазване живота и здравето на децата, учениците, педагогически специалисти и служители.
II. При случай на неотложни пътувания на педагогически специалисти и служители на образователните институции от област Смолян извън страната, директорът е длъжен да създаде организация за осъществяване на 14 дневен задължителен карантинен период за съответните лица.
Заповедта да се сведе до директорите на образователни институции от област Смолян за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта се осъществява от началника на РУО – Смолян.

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА
Началник на РУО – Смолян

(Visited 288 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat