Апелираме към жителите на община Доспат да бъдат много внимателни и стриктно да спазват правилата за пожарна безопасност!

Във връзка с високата пожарна опасност на територията на област Смолян, вследствие на високите температури и наличие на суха растителност, следва да се увеличи превантивната дейност с цел недопускане на пожари в горските територии .

Апелираме към жителите на община Доспат да бъдат много внимателни и стриктно да спазват правилата за пожарна безопасност !

 Как да опазим горите от пожари?

 Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Ежегодно горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви.Ето защо е необходимо да знаем причините за възникването им, как да се предпазваме и как да действаме при подобно бедствие.

Основни причини за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления, като най – честите от тях са :
Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове, небрежно боравене с огън от работници, пастири, излетници, туристи, техническа неизправност на машините и превозни средства, работещи в гората, детска игра с огън, самозапалване на вещества и материали,
природни явления(мълнии), късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите, неконтролирано запалване на битови отпадъци или обширни части суха тревна растителност в близост до горски масиви.
Умисъл!!!

За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да се спазват правилата за пожарна безопасност, като недопускане изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри. Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън, уверете се , че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си предварително тупалки от гума или на място от зелени клони, с които да действате в случай на пожар. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне! За недопускане на самозапалване, прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно. Под далекопроводите трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност.

Абсолютно е забранено паленето на стърнищата!Собствениците на гори трябва да знаят, че са задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.

Ако попаднете в горски пожар или забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката, като се ориентирате за мястото на възникване на пожара, посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност, по най- бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на телефон 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място, ако имате информация за хора, находящи се в близост до огнището на запалване. От вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.

В случай, че запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони. Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.

 

 

От отдел „Горски имоти”  ОП „ОБЧ – Доспат

(Visited 618 times, 1 visits today)
Author: Vestnik Dospat

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *