Continue Reading... Община Доспат набира кандидати за обществени възпитатели за 2021 г.
Posted in News Съобщения

Община Доспат набира кандидати за обществени възпитатели за 2021 г.

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ДОСПАТ гр. Доспат, ул.„Капитан Петко войвода” № 3, етаж 2,…

Continue Reading... Одобрен е Подробен Устройствен План за Определяне на площта за застрояване по чл.2, ал.1, т.2 и чл.5 от Наредба №19 за земеделска земя в землището на гр.Доспат за имот с идентификатор №23025.84.32, м. ,,Горен Кададжик,, землище на гр. Доспат, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Одобрен е Подробен Устройствен План за Определяне на площта за застрояване по чл.2, ал.1, т.2 и чл.5 от Наредба №19 за земеделска земя в землището на гр.Доспат за имот с идентификатор №23025.84.32, м. ,,Горен Кададжик,, землище на гр. Доспат, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на Плана за Регулация за квартал 14, с. Црънча, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на Плана за Регулация за квартал 14, с. Црънча, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Одобрен е Подробен Устройствен План – за изменение на плана за регулация за УПИ IV – 115, кв.31 на с. Късак, община Доспат
Posted in News Съобщения

Одобрен е Подробен Устройствен План – за изменение на плана за регулация за УПИ IV – 115, кв.31 на с. Късак, община Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Одобрен е Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за УПИ 006.146, за местност “При кулата”, с. Късак, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Одобрен е Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за УПИ 006.146, за местност “При кулата”, с. Късак, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 4, гр. Доспат, общ. Доспат за частично /ЧИ/ одобряване на ПУП за УПИ XXXII, образувано от имот с идент. № 23025.501.67 и част имот с идент. № 23025.501.68 по КК и КР на град Доспат
Posted in News Съобщения

Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 4, гр. Доспат, общ. Доспат за частично /ЧИ/ одобряване на ПУП за УПИ XXXII, образувано от имот с идент. № 23025.501.67 и част имот с идент. № 23025.501.68 по КК и КР на град Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на Плана за Регулация за квартал 46, с. Любча, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на Плана за Регулация за квартал 46, с. Любча, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 66, с. Барутин, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 66, с. Барутин, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Одобрен е Подробен Устройствен План – ИПРЗ за изменение на плана за регулация и плана за застрояване за УПИ I -138 и УПИ II – 139 в м. “Големи дялове“ с. Късак, община Доспат
Posted in News Съобщения

Одобрен е Подробен Устройствен План – ИПРЗ за изменение на плана за регулация и плана за застрояване за УПИ I -138 и УПИ II – 139 в м. “Големи дялове“ с. Късак, община Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

23 коментара за Продажби на имоти в с. Змеица, община Доспат. Оддаване под наем на помещение в гр. Доспат
Continue Reading... Продажби на имоти в с. Змеица, община Доспат. Оддаване под наем на помещение в гр. Доспат
Posted in News Съобщения

Продажби на имоти в с. Змеица, община Доспат. Оддаване под наем на помещение в гр. Доспат

На основание чл.35, ал.1 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.47 ал.1 и чл.19, ал.2 от НРПУРОИ във връзка…

Continue Reading... Заповед № К-60 относно: Допусната техническа грешка в заповед № К-19/11.01.2021 г.
Posted in News Заповеди за отчуждаване Съобщения

Заповед № К-60 относно: Допусната техническа грешка в заповед № К-19/11.01.2021 г.

Заповед № К-60 относно: Допусната техническа грешка в заповед № К-19/11.01.2021 г.   Заповед № К-60/22.01.2021 г.

Continue Reading... Обявление: издадена е Заповед № К-40/15.01.2021 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация за кв.7 на с. Барутин, община Доспат
Posted in News Съобщения

Обявление: издадена е Заповед № К-40/15.01.2021 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация за кв.7 на с. Барутин, община Доспат

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б ал.2 от ЗУТ Община Доспат обявява, че е издадена…

Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 22, гр. Доспат, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 22, гр. Доспат, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за УПИ I, квартал 10, с. Късак, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за УПИ I, квартал 10, с. Късак, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 15, с. Црънча, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 15, с. Црънча, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План- Изменение на План за Регулация за застроен и незастроен терен представляващ имот с пл. сн. № 291, участващ в УПИ VII и УПИ VIII, кв.10 по плана на с. Късак
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План- Изменение на План за Регулация за застроен и незастроен терен представляващ имот с пл. сн. № 291, участващ в УПИ VII и УПИ VIII, кв.10 по плана на с. Късак

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – План за Регулация за квартал 45 с. Любча, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – План за Регулация за квартал 45 с. Любча, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Continue Reading... Заповед за отчуждаване №К-21 от 12.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с пл.сн. №97 в кв.6 на село Црънча
Posted in News Съобщения

Заповед за отчуждаване №К-21 от 12.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с пл.сн. №97 в кв.6 на село Црънча

Заповед за отчуждаване №К-21 от 12.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с пл.сн. №97 в кв.6 на село Црънча,…

Continue Reading... Обява: Продажба на имот с пл. сн. №253, участващ в УПИ IV, кв.12 на село Късак с площ от 485 кв.м.
Posted in News Съобщения

Обява: Продажба на имот с пл. сн. №253, участващ в УПИ IV, кв.12 на село Късак с площ от 485 кв.м.

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47 ал.1 от НРПУРОИ във връзка с Решение №193/04.12.2020 г. на Общински…

Continue Reading... Заповед за отчуждаване № К-19 от 11.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с идент. №23025.502.714 в кв.18 на град Доспат
Posted in News Съобщения

Заповед за отчуждаване № К-19 от 11.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с идент. №23025.502.714 в кв.18 на град Доспат

Заповед за отчуждаване № К-19 от 11.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с идент. №23025.502.714 в кв.18 на град…