Leave a Comment on Заповед за отчуждаване №К-21 от 12.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с пл.сн. №97 в кв.6 на село Црънча
Continue Reading... Заповед за отчуждаване №К-21 от 12.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с пл.сн. №97 в кв.6 на село Црънча
Posted in News Съобщения

Заповед за отчуждаване №К-21 от 12.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с пл.сн. №97 в кв.6 на село Црънча

Заповед за отчуждаване №К-21 от 12.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с пл.сн. №97 в кв.6 на село Црънча,…

Leave a Comment on Обява: Продажба на имот с пл. сн. №253, участващ в УПИ IV, кв.12 на село Късак с площ от 485 кв.м.
Continue Reading... Обява: Продажба на имот с пл. сн. №253, участващ в УПИ IV, кв.12 на село Късак с площ от 485 кв.м.
Posted in News Съобщения

Обява: Продажба на имот с пл. сн. №253, участващ в УПИ IV, кв.12 на село Късак с площ от 485 кв.м.

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.47 ал.1 от НРПУРОИ във връзка с Решение №193/04.12.2020 г. на Общински…

Leave a Comment on Заповед за отчуждаване № К-19 от 11.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с идент. №23025.502.714 в кв.18 на град Доспат
Continue Reading... Заповед за отчуждаване № К-19 от 11.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с идент. №23025.502.714 в кв.18 на град Доспат
Posted in News Съобщения

Заповед за отчуждаване № К-19 от 11.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с идент. №23025.502.714 в кв.18 на град Доспат

Заповед за отчуждаване № К-19 от 11.01.2021 година относно: Отчуждаване на част от имот с идент. №23025.502.714 в кв.18 на град…

Leave a Comment on Съобщение: Заповед относно отчуждаване на част от имот с проектен идент. №23025.45.392, образуван от отнемането на части от имот с идент. №23025.45.280 в м. „Чинлий” на град Доспат
Continue Reading... Съобщение: Заповед относно отчуждаване на част от имот с проектен идент. №23025.45.392, образуван от отнемането на части от имот с идент. №23025.45.280 в м. „Чинлий” на град Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: Заповед относно отчуждаване на част от имот с проектен идент. №23025.45.392, образуван от отнемането на части от имот с идент. №23025.45.280 в м. „Чинлий” на град Доспат

Отчуждаване на част от имот с проектен идент. №23025.45.392, образуван от отнемането на части от имот с идент. №23025.45.280 в м….

Leave a Comment on Съобщение: Заповед № К-17 от 08.01.2021 година за отчуждаване на част от имот с проектен идент. №23025.502.753
Continue Reading... Съобщение: Заповед № К-17 от 08.01.2021 година за отчуждаване на част от имот с проектен идент. №23025.502.753
Posted in News Съобщения

Съобщение: Заповед № К-17 от 08.01.2021 година за отчуждаване на част от имот с проектен идент. №23025.502.753

Заповед № К-17 от 08.01.2021 година за отчуждаване на част от имот с проектен идент. №23025.502.753,  образуван от отнемането на части от…

Leave a Comment on Публично обсъждане относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат, приета с Решение № 668/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Доспат
Continue Reading... Публично обсъждане относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат, приета с Решение № 668/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Доспат
Posted in News Обществено обсъждане Съобщения

Публично обсъждане относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат, приета с Решение № 668/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Доспат

СЪОБЩЕНИЕ Уважаеми жители на община Доспат, На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, чл. 66, ал. 1 и ал….

Leave a Comment on Обявление: издадена е Заповед №А-738/10.12.2020 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за ПУП-ИПРЗ за изменение на плана за регулация и плана за застрояване за УПИ I -138 и УПИ II – 139 в м. “Големи дялове“ с. Късак, община Доспат
Continue Reading... Обявление: издадена е Заповед №А-738/10.12.2020 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за ПУП-ИПРЗ за изменение на плана за регулация и плана за застрояване за УПИ I -138 и УПИ II – 139 в м. “Големи дялове“ с. Късак, община Доспат
Posted in News Съобщения

Обявление: издадена е Заповед №А-738/10.12.2020 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за ПУП-ИПРЗ за изменение на плана за регулация и плана за застрояване за УПИ I -138 и УПИ II – 139 в м. “Големи дялове“ с. Късак, община Доспат

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б ал.2 от ЗУТ Община Доспат обявява, че е издадена…

Leave a Comment on Обявление: издадена е Заповед №А-737/10.12.2020 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация за УПИ IV – 115, кв.31 на с. Късак, община Доспат
Continue Reading... Обявление: издадена е Заповед №А-737/10.12.2020 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация за УПИ IV – 115, кв.31 на с. Късак, община Доспат
Posted in News Съобщения

Обявление: издадена е Заповед №А-737/10.12.2020 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация за УПИ IV – 115, кв.31 на с. Късак, община Доспат

О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.124б ал.2 от ЗУТ Община Доспат обявява, че е издадена…

Leave a Comment on Съобщение: одобрен е Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация за квартал 2, с. Црънча, общ. Доспат
Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация за квартал 2, с. Црънча, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация за квартал 2, с. Црънча, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Leave a Comment on Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на План за Регулация за квартал 36 с. Бръщен, общ. Доспат, като с настоящият проект се изменя регулационния план на с. Бръщен за кв.36 одобрен със заповед № А-251 от 22.10.1991г.
Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на План за Регулация за квартал 36 с. Бръщен, общ. Доспат, като с настоящият проект се изменя регулационния план на с. Бръщен за кв.36 одобрен със заповед № А-251 от 22.10.1991г.
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на План за Регулация за квартал 36 с. Бръщен, общ. Доспат, като с настоящият проект се изменя регулационния план на с. Бръщен за кв.36 одобрен със заповед № А-251 от 22.10.1991г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана…

Leave a Comment on Обявление относно: отчуждаване на имот с идентификатор №23025.502.714 по КККР на гр. Доспат
Continue Reading... Обявление относно: отчуждаване на имот с идентификатор №23025.502.714 по КККР на гр. Доспат
Posted in News Съобщения

Обявление относно: отчуждаване на имот с идентификатор №23025.502.714 по КККР на гр. Доспат

О Б Я В Л Е Н И Е   на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ…

Leave a Comment on Публично обсъждане относно: Допълнения и изменения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат
Continue Reading... Публично обсъждане относно: Допълнения и изменения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат
Posted in News Обществено обсъждане Съобщения

Публично обсъждане относно: Допълнения и изменения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДОСПАТ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ ОТНОСНО : Допълнения и…

Leave a Comment on Съобщение: одобрен е Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с идентификатор №23025.44.102 в м. „Чинлий“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат
Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с идентификатор №23025.44.102 в м. „Чинлий“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за имот с идентификатор №23025.44.102 в м. „Чинлий“, землище на гр. Доспат, общ. Доспат

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №А-704/01.12.2020 год. на Кмета на Община…

Leave a Comment on Съобщение: одобрен е Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ – изменя се регулационния план за кв. 3 на с. Црънча, общ. Доспат одобрен със Заповед № А – 252 от 22.10.1991г.
Continue Reading... Съобщение: одобрен е Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ – изменя се регулационния план за кв. 3 на с. Црънча, общ. Доспат одобрен със Заповед № А – 252 от 22.10.1991г.
Posted in News Съобщения

Съобщение: одобрен е Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ – изменя се регулационния план за кв. 3 на с. Црънча, общ. Доспат одобрен със Заповед № А – 252 от 22.10.1991г.

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №А-703/01.12.2020 год. на Кмета на Община…

Leave a Comment on Обявление относно предстояща процедура по отчуждаване на имоти – в гр. Доспат и в с. Црънча
Continue Reading... Обявление относно предстояща процедура по отчуждаване на имоти – в гр. Доспат и в с. Црънча
Posted in News Съобщения

Обявление относно предстояща процедура по отчуждаване на имоти – в гр. Доспат и в с. Црънча

О Б Я В Л Е Н И Е   на основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ…

Leave a Comment on Съобщение: със заповед № А-646 от 12.11.2020 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-III, кв. 52 по плана на с. Любча с възложители Община Доспат и Стоян Куцовски
Continue Reading... Съобщение: със заповед № А-646 от 12.11.2020 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-III, кв. 52 по плана на с. Любча с възложители Община Доспат и Стоян Куцовски
Posted in News Съобщения

Съобщение: със заповед № А-646 от 12.11.2020 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-III, кв. 52 по плана на с. Любча с възложители Община Доспат и Стоян Куцовски

Съобщение: със заповед № А-646 от 12.11.2020 г. е одобрен проект ПУП-ИПР за УПИ-III, кв. 52 по плана на с. Любча…

Leave a Comment on Съобщение: Със заповед № А-647 от 12.11.2020 г. е одобрен проект ПУП за определяне площта за застрояване по чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 5 от Наредба № 19 за земеделска земя в землището на с. Късак за имот с идентификатор № 41006.10.241, местност „Исмяна ливада“
Continue Reading... Съобщение: Със заповед № А-647 от 12.11.2020 г. е одобрен проект ПУП за определяне площта за застрояване по чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 5 от Наредба № 19 за земеделска земя в землището на с. Късак за имот с идентификатор № 41006.10.241, местност „Исмяна ливада“
Posted in News Съобщения

Съобщение: Със заповед № А-647 от 12.11.2020 г. е одобрен проект ПУП за определяне площта за застрояване по чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 5 от Наредба № 19 за земеделска земя в землището на с. Късак за имот с идентификатор № 41006.10.241, местност „Исмяна ливада“

Съобщение: Със заповед № А-647 от 12.11.2020 г. е одобрен проект ПУП за определяне площта за застрояване по чл. 2, ал….

Leave a Comment on Обява: Продажба на имот и отдамане под наем на помещение
Continue Reading... Обява: Продажба на имот и отдамане под наем на помещение
Posted in News Съобщения

Обява: Продажба на имот и отдамане под наем на помещение

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.47, ал. 1от НРПУРОИ в Община Доспат и Решение №169/27.10.2020…

Leave a Comment on Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ XII и УПИ XIII в кв.15, по плана на с. Црънча, общ. Доспат с възложител: Община Доспат
Continue Reading... Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ XII и УПИ XIII в кв.15, по плана на с. Црънча, общ. Доспат с възложител: Община Доспат
Posted in News Съобщения

Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за УПИ XII и УПИ XIII в кв.15, по плана на с. Црънча, общ. Доспат с възложител: Община Доспат

Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП-ИПР за УПИ XII и УПИ XIII в кв.15, по плана на с. Црънча, общ. Доспат…

Leave a Comment on Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за кв.22, по плана на гр. Доспат, общ. Доспат с възложители: Община Доспат и „САШО-55“ ЕООД
Continue Reading... Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за кв.22, по плана на гр. Доспат, общ. Доспат с възложители: Община Доспат и „САШО-55“ ЕООД
Posted in News Съобщения

Съобщение: изработен е ПУП-ИПР за кв.22, по плана на гр. Доспат, общ. Доспат с възложители: Община Доспат и „САШО-55“ ЕООД

Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП-ИПР за кв.22, по плана на гр. Доспат, общ. Доспат с възложители: Община Доспат и „САШО-55“…