Заседание на Постоянните комисии към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 24.01.2021 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет

Изх. №ОбС-07- 526/ 16 .02.2021г.

П О К А Н А

На основание чл. 49 от Правилника за Организацията и дейността на Общински съвет – Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                                                                С В И К В А М Е:

 Общинските съветници на заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 24.01.2021 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат при следния

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Докладна записка с вх. № ОбС-01-524 /15.02.2021 г. Относно : Приемане на Отчета за дейността на Общински съвет Доспат и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

Докладва: инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ

Председател на ОбС Доспат

2.

 

Докладна записка с вх. № ОбС-01-517 /08.02.2021 г. Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Доспат за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г.

 

Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

3. Докладна записка с вх. № ОбС-01-509 /29.01.2021 г. относно: Годишен отчет за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. по реда на чл.44, ал.5 от ЗМСМА

 

Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

4.

 

 

 

 

Докладна записка с вх. № ОбС-01-513 /08.02.2021 г. относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Доспат, приета с Решение № 668/ 20.12.2018 г. на Общински съвет   Доспат.

 

Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

5.

 

Докладна записка с вх. № ОбС-01-519 /10.02.2021 г. относно: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

 

Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

6. Докладна записка с вх. №ОбС-01-522 /11.02.2021 г. относно: Приемане на бюджет на Община Доспат за 2021 година.

Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

7.       Докладна записка с вх. № ОбС-01-510 /04.02.2021 г. относно: Изпълнението на Общия                 ус  устройствен план на община Доспат за 2020 г.

Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

8. Докладна записка с вх.№ ОбС-01-521 /11.02.2021 г.относно Приемане на Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Доспат (2016-2020г.) за 2020г.

(Приета решение №484 с протокол №34/31.10.2017г. на Общински съвет Доспат е приета (актуализирана)  „Програма за управление на отпадъците на територията на Община Доспат 2016 – 2020г.”)

Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

9.         Докладна записка с вх. № ОбС-01-520 /10.02.2021 г. относно Промени в чл.28 от

        Н А Р Е Д Б А по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните

такси и цени на услуги на територията на Община Доспат.

 

         Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

10. Докладна записка с вх. № ОбС-01-523 /12.02.2021 г. относно: Предложение, за разработване, кандидатстване и изпълнение на проект „Реставрация, консервация и социализиране на обект. „Римски мост Рата“ в местност „Деницата“, землище Црънча ЕКАТТЕ 78567, землище Бръщен ЕКАТТЕ 06700, общ Доспат, представляващ „Каменен мост, с Бръшлян към с. Стрънча, 3 км”, регистриран като паметник на културата с категория „местно значение“ по ЗКН, съгласно удостоверение № 7000-1533 (1/2) от 24.04 2020 г. на НИНКН София

Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

11. Докладна записка с вх. № ОбС-01-527 /16.02.2021 г. Относно: Издаване на Запис на заповед от община Доспат в полза на Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ) –Разплащателна Агенция (РА), обезпечаваща авансово плащане на дейности по проект на Община Доспат с договор за безвъзмездна финансова помощ № МДр-ИП-01-27/07.05.2020 г.

Проект: Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, места за пикник и паркинг за автомобили, кемпери и туристически каравани край яз. Доспат, в имот с идентификатор 23025.195.40, гр. Доспат,

По процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № МДр-ИП-01-27/07.05.2020г. „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности по ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020.

Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

12. Докладна записка с вх. № ОбС-01-528 /16.02.2021 г. Относно: Докладна записка с вх. № ОбС-01-528 /16.02.2021 г. Относно: Кандидатстване на Община Доспат по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +

 

Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

13. Докладна записка с вх.№ ОбС-01-529 /16.02.2021 г.Относно: Разрешение за изработка ; Одобряване на задание, Сключване на предварителен договор на ПУП – ИПР за кв.42 на гр,Доспат.

Докладва: Кмета на Община Доспат

Инж. Елин Радев

14. Разни:

 

 

 

 

 

Общински съвет Доспат

(Visited 71 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat