Заповед относно определяне на места за обявяване на предварителните избирателни списъци

З А П О В Е Д

№ К- 138/16.02.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 41, ал. 3 от Изборния кодекс:

 О П Р Е Д Е Л Я М:

 Местата, на които да бъдат обявени избирателните списъци във връзка с провеждането на насрочените на 04.04.2021 год.   избори за народни представители, както следва:

Номер на избирателната секция Административен адрес на секцията в населеното място Място за обявяване на

списъка

22 10 00 001 Гр. Доспат (НЧ „Иван Вазов” – гр. Доспат, ул. „Първи май” № 1) Бивша ритуална зала в сградата на Читалището.
22 10 00 002 Гр. Доспат

(СУ „Димитър Благоев” – гр. Доспат,

ул. „Кап.Петко Войвода” № 2)

Туристически информационен център, гр.Доспат
22 10 00 003 Гр. Доспат

(Ресторант „Пилето”, ул.„Ал.Стамболийски”)

Автогарата на гр. Доспат, срещу ресторант „Пилето”.
22 10 00 004 С. Късак (в ОУ „Хр.Ботев” – с. Късак) Хранителен магазин „Ади“– намира се на площада в селото.
22 10 00 005 С. Барутин

(НЧ „В.Коларов” – с. Барутин)

Пред Читалището
22 10 00 006 С. Барутин

(ОУ „Н.Вапцаров” – с.Барутин)

Фурната на ПК „Барутин”
22 10 00 007 С. Црънча (в Кметството) В сградата на Кметството
22 10 00 008 С.Бръщен

(в ОУ „Я.Сандански” – с.Бръщен)

В сградата на Кметството
22 10 00 009 С.Чавдар (в Кметството) Пред хранителния магазин в центъра на селото (сграда на РПК „Доспат”)
22 10 00 010 С.Змеица

(в НЧ „Хр.Ботев” – с.Змеица)

Хранителен магазин на ПК „Змеица” на ул. „Рожен” № 2
22 10 00 011 С.Змеица

(ОУ „В.Левски” – с.Змеица)

Хранителен магазин на ПК „Змеица” на ул. „Рожен” № 2
22 10 00 012 С.Любча (в Кметството) Пред Кметството

Списъците да се поставят на видно място в района на избирателната секция.

Ръководителите на фирми, учреждения и др. да предоставят витрини, вътрешни преградни стени, остъклени фасади и др. за поставяне на избирателните списъци, с оглед извършване на справки от страна на гражданите.

За периода до провеждането на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. съхраняването на избирателните списъци и поддържането им в изряден вид ВЪЗЛАГАМ на стопанисващите съответните обекти.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Районната избирателна комисия и да се обяви публично чрез страницата на общината и електронния „Вестник на Община Доспат“.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Веселин Калфов – секретар на община Доспат.

Инж. Елин Радев

Кмет на Община Доспат


СКАНИРАНА ЗАПОВЕД

(Visited 127 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat