Одобрен е Подробен Устройствен План за Определяне на площта за застрояване по чл.2, ал.1, т.2 и чл.5 от Наредба №19 за земеделска земя в землището на гр.Доспат за имот с идентификатор №23025.84.32, м. ,,Горен Кададжик,, землище на гр. Доспат, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № K -135 от 12.02.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План за Определяне на площта за застрояване по чл.2, ал.1, т.2 и чл.5 от Наредба №19 за земеделска земя в землището на гр.Доспат за имот с идентификатор №23025.84.32, м. ,,Горен Кададжик,, землище на гр. Доспат, общ. Доспат. Съгласно Наредба №19 от 25.10.2012г за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, чл.7. Площта на застрояване е не повече от 10% от общата собственост на възложителя в рамките на землището. Общо собственост на възложителя е 10625 кв.м. Площта на застрояване е не повече от 10% от 10625кв.м.= 1063кв.м. Определяме 549 кв.м. за застрояване в ПИ с идентификатор №23025.84.32, което представлява 5,2% от общата площ на имотите и изпълнява изискванията на чл.7.
Ограничителните линии на застрояване са разположени на 5м от дъното на имота, на 3м от източна и улична регулациона линия и с възможност за застрояване на регулационна линия към ПИ № 23025.84.32 До площта на застрояване е осигурен достъп до път. Площта за застрояване се отрежда за животновъдна ферма с ограничителни линии показании в графичната част. Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 207 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat