Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на Плана за Регулация за квартал 14, с. Црънча, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № K -118 от 12.02.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – Изменение на Плана за Регулация за квартал 14, с. Црънча, общ. Доспат. С настоящият проект се изменя РП на с. Црънча за кв. 14 одобрен със заповед № А-252 от 22.10.1991г. Променя се уличната регулация между осови точки 209 и 211 и се връща по имотни граници на имот с пл. № 120. Урегулира се нов поземлен имот УПИ XXIV с площ от 24 кв.м и отреждане за гараж. Транспортното обслужване на УПИ XXIV ще се извършва от съществуваща улица. УПИ XXIV попада в устройствена зона (Оо) с максимално допустими градоустройствени показатели, съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 88 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat