Одобрен е Подробен Устройствен План – за изменение на плана за регулация за УПИ IV – 115, кв.31 на с. Късак, община Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № К -80 от 01.02.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – за изменение на плана за регулация за УПИ IV – 115, кв.31 на с. Късак, община Доспат. След извършване на регулационните промени УПИ IV – 115, кв. 31 се разделя на две УПИ – та, както следва: УПИ V -115, с площ 402 кв.м и УПИ VI – 115, с площ 356 кв.м. Застрояването в УПИ V -115 и УПИ VI – 115 се запазва с отреждане за жилищно строителство, с показатели за зона (Жм). Транспортното обслужване на УПИ V -115 и УПИ VI – 115 ще се извършва от съществуваща улица.
Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 81 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat