Одобрен е Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за УПИ 006.146, за местност “При кулата”, с. Късак, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № К -75 от 01.02.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване за УПИ 006.146, за местност “При кулата”, с. Късак, общ. Доспат. С настоящия проект се изменя РП и ЗП на с. Късак, общ. Доспат, одобрен със Заповед № А -50 от 20.02.1984г. Урегулира се нов УПИ 006.146 в местност “При кулата” с площ от 2083 кв.м. по имотни граници на ПИ 41006.6.146, като регулационните линии минават по имотни граници. До УПИ 006.146 е осигурен достъп на път. Застрояването в УПИ 006.146 е свободно и минава по ограничителната линия на застрояване, разположена на 3м от улична и странични регулационни линии и на 5м от дъното на имота.УПИ 006.146 се отрежда за гаражи и автосервиз и попада в устроиствена зона. ( Жм ), с максимално допустими градоустройствени показатели съгласно наредба № 7, чл.15, определени с чл.19, ал 1от ЗУТ.
Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 67 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat