Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 4, гр. Доспат, общ. Доспат за частично /ЧИ/ одобряване на ПУП за УПИ XXXII, образувано от имот с идент. № 23025.501.67 и част имот с идент. № 23025.501.68 по КК и КР на град Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № К -74 от 01.02.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 4, гр. Доспат, общ. Доспат за частично /ЧИ/ одобряване на ПУП за УПИ XXXII, образувано от имот с идент. № 23025.501.67 и част имот с идент. № 23025.501.68 по КК и КР на град Доспат. С настоящия проект се изменя РП на гр. Доспат за кв. 4, одобрен със Заповед № 730 от 28.06.1984г. както следва: Регулационните линии на УПИ XXXII се връщат частично по имотни граници на ПИ 23025.501.67, с изключение на уличната регулация, която се променя по контура на съществуваща подпорна стена и на югоизточна регулационна линия. От ПИ 23025.501.68 с площ 1048 кв.м се отнемат 3 кв.м за улица и 178 кв.м за УПИ XXXII. От ПИ 23025.501.67 с площ от 1072 кв.м се отнемат 13 кв.м за улица и се придават 5 кв.м от улица и се придават 178 кв.м от ПИ 23025.501.68. След направени регулационни промени УПИ XXXII става с площ 1242 кв.м. УПИ XXXII се отрежда за жилищно строителство и попада в устройствена зона (Жм) максимално допустими градоустройствени показатели, съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и чл.15, определени с чл.19, ал 1от ЗУТ.
Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 108 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat