Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на Плана за Регулация за квартал 46, с. Любча, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № К -73 от 01.02.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – Изменение на Плана за Регулация за квартал 46, с. Любча, общ. Доспат. С настоящият проект се изменя РП на с. Любча за кв. 46 одобрен със заповед № 1398 от 16.11.1983г. Урегулира се нов поземлени имоти УПИ VII -601 за жилищно строителство с площ от 1022 кв.м. по имотни граници на имот с пл. № 601 с площ от 1022 кв.м. Уличната регулация се променя по контура на съществуващ път и се уширява до 4,5м. 1022 кв. м от УПИ VI се отнемат за образуване на УПИ VII -601.Застрояването в имота е по ограничителна линия на застрояване, разположена на 3 м от улична и странични регулационни линии и на 5м от дъното на имота. Съществуващите постройки в имота се запазват. Транспортното обслужване на УПИ VII -601 ще се извършва от съществуваща улица. УПИ VII -601 попада в устройствена зона (Жм) с максимално допустими градоустройствени показатели, съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 72 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat