Одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 66, с. Барутин, общ. Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № К -72 от 01.02.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – Изменение на плана за регулация за квартал 66, с. Барутин, общ. Доспат. С настоящия проект се изменя РП на с. Барутин, община Доспат за кв.66, утвърден със Заповед № 183 от 02.06.1989г и Заповед № А-136 от 22.12.2015г. Променя се действащата улична регулация за кв.66, като старата регулация отпада. Отпадат урегулираните поземлени имоти от УПИ VI до УПИ XX за кв.66 и се урегулират нови поземлени имоти УПИ VI -701, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX, УПИ X, УПИ XI, УПИ XII-720 и УПИ XIII-735, като всички се отреждат за жилищно строителство, с изключение на XII-720, което се отрежда за производство и складове. Ново урегулираните поземлени имоти са с максимално допустими градоустройствени показатели съгласно Наредба № 7, чл.17, определени с чл.19, ал 1от ЗУТ. До всички ново урегулирани поземлени имоти е осигурен достъп на път. Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 65 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat