Одобрен е Подробен Устройствен План – ИПРЗ за изменение на плана за регулация и плана за застрояване за УПИ I -138 и УПИ II – 139 в м. “Големи дялове“ с. Късак, община Доспат

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № K -71 от 01.02.2021 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – ИПРЗ за изменение на плана за регулация и плана за застрояване за УПИ I -138 и УПИ II – 139 в м. “Големи дялове“ с. Късак, община Доспат.
С настоящият проект се изменя РП на с. Късак за УПИ I -138 и УПИ II – 139, одобрен със Заповед № А-634-1 от 20.08.2015г. 50 кв.м от УПИ I -138 се предават към УПИ II – 139 по регулационни линии. След извършване на регулационните промени УПИ I -138 става с площ от 744 кв.м, а УПИ II – 139 се променя на УПИ II – 138, 139 и става с площ от 1893 кв.м. Застрояването в двата имота е свободно с възможност за сключено застрояване по контура на линиите на застрояване. УПИ I -138 се запазва за мотел и крайпътно заведение и попада в устройствена зона (Жм), а УПИ II – 138, 139 се запазва за цех за преработка на дървесина и производство на мебели и попада в устройствена зона (Пп).
Горните показатели са съобразени с предвижданията на одобрения ОУП на община Доспат.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 50 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat