Заседание на Постоянните комисии към ОбС Доспат на 27.01.2021 г.

Изх. №ОбС-07-506 / 25 .01.2021г.

П О К А Н А

На основание чл. 49 от Правилника за Организацията и дейността на Общински съвет – Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М Е:

Общинските съветници на заседание на Постоянните комисиите към Общински съвет Доспат, което ще се проведе на 27.01.2021 г. от 13.00 часа в залата на Общински съвет – Доспат при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка с вх. № ОбС-01-503/22.01.2021 г. относно: Отмяна на Решение №206/23.12.2020 г. в частта на точка 2, взето с Протокол №18 от 23.12.2020 год. на общински съвет – Доспат, съгласно Заповед №АП-03-14-8/14.01.2021 г. на областния управител на област Смолян.
Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев
2.Докладна записка с вх. № ОбС-01-504/22.01.2021 г. относно: Допълнения и изменения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат.
Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев
3.Докладна записка с вх. № ОбС-01-490/15.01.2021 г. относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Доспат през 2020 г.
Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев
4. Докладна записка с вх. №ОбС-01-493/20.01.2021 г. относно: Във връзка с изпълнението на чл. 12 от Правилника на ОП”ОБЧ – Доспат” Годишен отчет на ОП „Озеленяване, Благоустройство и Чистота – Доспат”

Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев

5. Докладна записка с вх. № ОбС-01-498/21.01.2021 г. относно: Приемане на Годишен план за паша, съгласие за предоставяне на мери,пасища и ливади за общо и индивидуално ползване и правила за ползването им през 2021 г.

Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев

6. Докладна записка с вх. № ОбС-01-497/20.01.2021 г. относно: Промени в щатното длъжностно разписание на Общинска администрация Доспат

Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев

7. Докладна записка с вх. № ОбС-01-496/20.01.2021 г. относно: Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмет на община и кметове на кметства в Община Доспат.
Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев

8. Докладна записка с вх. № ОбС-01-494/20.01.2021 г. относно: Отдаване под наем на помещения разположени в сградата на Поликлиника Доспат за лекарски кабинети и манипулационна.
Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев
9. Докладна записка с вх. № ОбС-01-495/20.01.2021 г. Относно: Отдаване под наем на помещения разположени в сградата на Кметството в село Чавдар.

Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев

10. Докладна записка с вх. № ОбС-01-489/12.01.2021г.относно:Указания на Областния управител на Област Смолян по Решения №181 /
25.11.2020 година и №192/04.12.2020 година на Общински съвет Доспат
Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев

11. Докладна записка с вх. № ОбС-01-500/22.01.2021г. относно: Осигуряване на допълнителни финансови средства за транспорт на болни нуждаещи се от хемодиализа за 2021 година
Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев

12. Докладна записка с вх. № ОбС-01-501/22.01.2021г.относно: Вземане на решение за учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж за изграждане на стълб върху площ от 1 кв.м.-върху недвижим имот общинска собственост , представляващ част от имот №02779.12.264 м. „ Пшеничище землище Барутин за реализиране на проект: „ Изграждане на улично осветление в с.Барутин „
Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев

13.Докладна записка с вх. № ОбС-01-502/22.01.2021г.относно: Разрешение за изработка на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за поземлен имот с идент. №23025.50.3 в м. „Ирийте” по КК и КР на гр. Доспат с възложител Андрей Венциславов Халачев.
Докладва: Кмета на Община Доспат
Инж. Елин Радев

Общински съвет Доспат

(Visited 111 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat