Обявление: издадена е Заповед №А-737/10.12.2020 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация за УПИ IV – 115, кв.31 на с. Късак, община Доспат

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б ал.2 от ЗУТ Община Доспат обявява, че е издадена Заповед №А-737/10.12.2020 год. на Кмета на Община Доспат за разрешение за изработване проект за на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация за УПИ IV – 115, кв.31 на с. Късак, община Доспат.
След извършване на регулационните промени УПИ IV – 115, кв. 31 се разделя на две УПИ – та, както следва:
УПИ V -115, с площ 402 кв.м и УПИ VI – 115, с площ 356 кв.м.
Застрояването в имота се запазва с отреждане за жилищно строителство, с показатели за зона (Жм).
Заповедта е издадена след явила се необходимост от издаване на мотивирано разрешение за изработване на ПУП-ИПР за изменение на плана за регулация въз основа на становище от Общински Експертен Съвет по Устройство на Територията обективирано в Протокол №18/26.11.2020г. т.3 и съгласно правомощията на Кмета на Община Доспат по чл.124а, ал.2, във връзка с чл.135 ал.5 и чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ и чл. 44 от ЗМСМА,
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 98 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat