Съобщение: одобрен е Подробен Устройствен План – Изменение на План за Регулация за квартал 36 с. Бръщен, общ. Доспат, като с настоящият проект се изменя регулационния план на с. Бръщен за кв.36 одобрен със заповед № А-251 от 22.10.1991г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №А-740/10.12.2020 год. на Кмета на Община Доспат и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщаваме, че е одобрен Подробен Устройствен План – Изменение на План за Регулация за квартал 36 с. Бръщен, общ. Доспат, като с настоящият проект се изменя регулационния план на с. Бръщен за кв.36 одобрен със заповед № А-251 от 22.10.1991г.
УПИ I-276, кв.36 се разделя на два урегулирани поземлени имота с еднаква площ по границата между две сгради – тип близнак.
След направени регулационни промени УПИ I-276, кв.36 става с площ 390м2 и се урегулира нов УПИ IX -276 с площ също 390м2.
Застрояването в УПИ I-276 и УПИ IX-276, кв.36 минава по ограничителни линии на застрояване от източна регулация и възможност за застрояване на улична регулация и сключено застрояване между УПИ I-276 и УПИ IX -276.
Транспортният достъп до УПИ I-276 и УПИ IX -276, кв.36, се осъществява от съществуваща улица.
Заповедта се намира в отдел „ОС УТ” при Община Доспат на улица „Капитан Петко Войвода” №3 стая 205 и може да се прегледа от заинтересованите.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на уведомяването с настоящото съобщение може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Доспат относно обявената заповед. При явяването си носете съответните документи за собственост. Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.

урб. Светлин Павлов
Техн. Секр. на ОЕСУТ
Гл. Спец. “ТСУ и НСИК“
Отдел „ОС УТ“ при
Община Доспат

(Visited 74 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat