Публично обсъждане относно: Допълнения и изменения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОСПАТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

ОТНОСНО : Допълнения и изменения в Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат е приета с (Решение № 202/30.04.2009 г. на Общински съвет Доспат , Протокол № 24 и влиза в сила от момента на нейното приемане, като в периода на действие е претърпяла допълнения и изменения, съгласно нормативната уредба. Наредбата по чл.9 от ЗМДТ регламентира отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Доспат.

1. Причини, които налагат изменение и допълнение на наредбата са следните:
С приемането на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат са утвърдени такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги, регламентирани в чл.21 от Наредбата.

Към момента обаче и съгласно чл.283, ал.9 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/ държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование. Размерът на средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини са регламентирани в РМС № 790 / 30.10.2020 г. – на общините се предоставят по 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, записано в целодневна или полудневна форма на организация в детска градина/училище.
На практика всяка община ще получи определения норматив за всички обхванати в предучилищно образование 5 и 6-годишни деца. Средства за 4-годишните деца ще бъдат предоставени само на общините, въвели задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца до края на настоящата календарна година.
Съгласно чл.283, ал.11 от ЗПУО, средствата, получени за подпомагане заплащането на такси от родители на деца в задължително предучилищно образование следва да се изразходват при спазване на следните съотношения:
• не по-малко от 50% – за пълно подпомагане заплащането на такси от родителите т.е. освобождаване от такси;
• останалата част – за намаляване размера на таксите (за всички или за част от родителите).
Посоченото ограничение с минимално т.е. няма законова пречка за пълно освобождаване от такси да се използват и повече от 50% от предоставените от
държавата средства.
Съгласно чл.283, ал.10 от ЗПУО, условията и редът пълно и/или частично подпомагане на родителите за заплащане на такси за дейностите по хранене на децата следва да бъдат определени в Наредбите за местните такси и цени на услуги (по чл.9 от ЗМДТ), чието приемане от Общинските съвети предстои.

2. Цели, които се поставят с приемане на наредбата:
Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за предучилищно и училищно образование. Подпомагане заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование. Средствата, получени за подпомагане заплащането на такси от родители на деца в задължително предучилищно образование следва да се изразходват при спазване на нормативните съотношения. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси на територията на общината.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на новите текстове от наредбата, средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини са регламентирани в РМС № 790 / 30.10.2020 г. Държавата подпомага заплащането от родителите на такси, дължими за дейностите по хранене в задължителното предучилищно образование.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива.

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
Достигане на по – голямо подпомагане на родителите, яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните такси на територията на общината;
Законосъобразност при определяне на размера на местните такси;
Повишаване качеството на живот, подпомагане на родители и по – добра информираност на местната общност.
Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.
Минимално повишаване приходите на общината.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство и предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, ЗМДТ и ЗПУО/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на вестника на Община Доспат.
На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община Доспат уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община Доспат. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Доспат и на ел. адрес на общината на e-mail: Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg и obshtinadospat@abv.bg.
Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет Доспат да приеме следното
проект!

РЕШЕНИЕ:

От изложеното до тук и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23, във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат и чл. 9 от ЗМДТ, и във връзка с чл.283 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/ средства за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие, и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат, както следва:

І. В раздел трети Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги, се създава нов член:
ЧЛ. 21а) (Нова в сила от 01.01.2021 г.) ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА НА ДЕЦА В ПРЕДУЧИЩНИ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
При осигуряване на средства от Централния бюджет по бюджета на общината се прилага следния ред на класиране:
(1) Не се заплаща такса за:
1.Деца, пълни сираци;
2.Деца, чиито родител/родители са със 71 на сто и с над 71 на сто трайно намалена работоспособност;
3. Деца с медицинска експертиза за 50 и над 50 на сто намалени възможности за социална адаптация;
4.Децата на загинал родител при производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебния дълг;
5. Третото и следващи деца на многодетни родители.
6. На не работещи родител /и в семейството;
7. Родител /и с онко заболявания;
8. Родители с доходи в семейството под социалния минимум за страната.
9. Деца, чиито разходи за такса храна се изплащат със средства от Национални и/или Европейски проекти.
При не изпълване на квотата, за пълно от такса за храна на децата до изчерпване на средствата се прилага по доходния критерий като, се класират децата, чийто родители имат най-нисък доход на член от семейството, във възходящ ред, до изчерпване на финансовия ресурс.
В детските градини посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина/ясла, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини / по болест / и по време на ваканциите, определени със заповед на Министъра на образованието и науката.
(2) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно-хигиенни дейности, включително от 01 юни до 31 август, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на Министерството на образованието, младежта и науката за съответната учебна година, родителят/настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.
(3) Не се заплаща такса при отсъствие на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ.
(4) Дните, през които детето е отсъствало поради заболяване при условията на ал. 3 не се включват в базата за изчисляване на дължимата месечна такса.
(5) Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1. Деца с един родител;
2. Деца единият от родителите на които е учащ, редовен студент.
3. Деца на родители, които получават социални помощи.
4. Деца със сключен договор в приемното семейство.
При не изпълване на квотата, за частично освобождаване от такса за храна на децата до изчерпване на средствата се прилага по доходния критерий като, се класират децата, чийто родители имат най-нисък доход на член от семейството, във възходящ ред, до изчерпване на финансовия ресурс.
5. Деца, чиито разходи за такса храна се изплащат със средства от Национални и/или Европейски проекти.

(6) За деца на многодетни родители таксата се заплаща с 50 на сто намаление за първото и за второто дете.
(7) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
(8) При ползване на преференциите, родителите/настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с необходимите документи. Когато в детско заведение са приети близнаци поредността им се определя с копие от удостоверение за раждане, издадено от отдел „Гражданско състояние“ на община Доспат.
(9) Когато бащата е неизвестен, към документите се прилага дубликат на удостоверението за раждане, издаден в едномесечен срок от датата на подаване на документите.
(10) Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документи.
(11) За ползване на намаленията и освобождаването от такси, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение. Декларацията, придружена с необходимите документи, доказващи преференцията, се завежда с входящ номер, който се предоставя на родителя (настойника) и се представя от директора на детското заведение в счетоводството на общината.
1. Необходими документи за освобождаване от такса :
– копие на документ от ЛКК;
– копие от акт за раждане;
– копие от акта за смърт;
– копие от експертно решение на РЕЛКК ;
– копия от актовете за раждане на всички деца;
– удостоверение за доходите на родителите за последните 6 месеца.
2. Необходими документи за плащане на такса с намаление в размер на 50 на сто:
– копие от акт за раждане и акт за смърт на единия (двамата) родители;
– служебна бележка от ВУЗ;
– служебна бележка от друга детска градина (ясла) ;
– копие от заповедта на директора на Дирекция “Социално подпомагане” и копие от договора сключен с приемното семейство
– удостоверение за доходите на родителите за последните 6 месеца.

(12) Копията на документи се сверяват с оригиналните документи и се заверяват се от длъжностното лице (завеждащ административно-техническа служба) в съответното заведение.
(13) Когато експертното решение на РЕЛКК е в сила със задна дата, внесените такси се възстановяват на родителите (настойниците) в рамките на финансовата година.
(14) Съотношението по (1) и (5) се определя по формулата:
50% Субсидия от бюджета – се раздели на 32 лв. месечна такса за храна на деца в целодневна детска градина – определена по Наредба, чл.9 от ЗМДТ 12 месеца = Броя на децата за пълно освобождаване от заплащане на такса.
50% от останалата част от субсидия от бюджета е за плащане на такса с намаление в размер на 50 на сто, до изчерпване на финансовия ресурс.
II. Упълномощава Кмета на Община Доспат да извърши всички необходими действия по отразяване на промените в Наредбата.

ВНОСИТЕЛ: ………………
ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ
Кмет на Община Доспат


Проект на Наредба по чл.9 от ЗМДТ за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Доспат


Дата на публикуване: 21.12.2020 г.

Справка за постъпили мнения и предложения

 

(Visited 58 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat