Извънредно заседание на Об С Доспат на 04.12.2020 г. от 17,00 часа … Дневен ред

Изх. № ОбС-07-462/01.12.2020г.
П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Правилника за Организацията и дейността на Общински съвет Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация
С В И К В А М:

Общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 04.12.2020 г. от 17,00 часа в залата на Общински съвет Доспат при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Докладна записка с вх.№ОбС-01-454/25.11.2020 г. Относно: Актуализация на бюджета на Община Доспат за 2020 година.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
2. Докладна записка с вх.№ОбС-01-460/01.12.2020г.Относно: Включване на отдели/подотдели от 2020г. като преходни насаждения за 2021г.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
3. Докладна записка с вх.№ОбС-01-461/01.12.2020г. Относно: Приемане на ценоразпис за ползване на дървесина и недървесни продукти в горските територии – общинска собственост, на основание Закон за горите, Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територи – държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти и ползване на дървесина по Закон за опазване на селскостопанското имущество.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
4. Докладна записка с вх.№ОбС-01-465/02.12.2020г. Относно: Промяна в щатното разписание, служителите на ПО’’ОБЧ-Доспат.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
5. Докладна записка с вх.№ОбС-01-464/02.12.2020г. Относно:Разрешение за промяна на предназначението на помещение. разположено в сграда на Общинска администрация в гр.Доспат ,ул. „ Здравец №3 и 2 помещения в сграда на кметство с.3мейца.ул/’’ Бор „ №1
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
6. Докладна записка с вх.№ОбС-01-463/02.12.2020г. Относно: Продажба на имот общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев

7.Разни:

инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

(Visited 41 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat