Заповед на Кмета относно: Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Доспат считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.

ЗАПОВЕД
№ А-297/14.05.2020 г.
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Доспат считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.:
1.Не се разрешават посещенията в:
а) увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници;
2.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.) в училища и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на:
а) провеждането на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
3.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
4.Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.
5.Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и на закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика и само на открити места.
6.Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).
7.Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет.
8.Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
9.Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
10.Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
11.Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.
Заповедта да се изпрати на кметовете на населени места,кметския наместник и се качи на сайта на общината за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта е на Общинския кризисен щаб и органите на МВР.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Прикачен файл: Заповед.
(Visited 312 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat