Заповед на Кмета относно: посещението на търговски площи на открито (градини,тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе – сладкарници

ЗАПОВЕД
№ А-277/04.05.2020 г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
1.Изменям и допълвам моя Заповед № А-172/13.03.2020 г.
2.Създавам т.1а със следното съдържание : Като изключение от т.1се допускат посещението на търговски площи на открито(градини,тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе – сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки:
а)разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или едно семейство;
б)обслужващия персонал да е с поставена защитна маска за лице;
в)да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
г)да се поставят на видни места диспансери с дезинфектант за ползване от всички посетители на заведението.
Заповедта влиза в сила от 06.05.2020 г.
Заповедта да се изпрати на кметовете на населени места, кметския наместник и се качи на сайта на общината за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта е на Общинския кризисен щаб и органите на МВР.
ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

(Visited 253 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat