Заповед на Кмета относно носенето на предпазни маски на открити и закрити обществени места

ЗАПОВЕД
№ А-275/04.05.2020 г.
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:
1.Изменям моя Заповед № А-256/24.04.2020 г. относно носенето на предпазни маски на открити и закрити обществени места, като думите „на открити обществени места“ се заличават.
2.Създавам т.2 със следното съдържание “Всички лица,които се намират на открити обществени места( в т.ч.паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изисквания за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска“.
Заповедта да се изпрати на кметовете на населени места, кметския наместник и се качи на сайта на общината за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта е на Общинския кризисен щаб и органите на МВР.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ
Заповед

(Visited 373 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat