Заповед на Кмета относно: удължаване срока на всички предприети противоепидемични мерки на територията на община Доспат до 12 април 2020 година

ЗАПОВЕД
№ А-203/26.03.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка със Заповед № РД – 01-154/26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за удължаване срока на извънредното положение до 12.04.2020г. и във връзка с усложняващата се противоепидемична обстановка,
НАРЕЖДАМ:
1. УДЪЛЖАВАМ до 12.04.2020 г. срока на всички предприети противоепидемични мерки на територията на община Доспат, регламентирани със заповеди, както следва:
– А – 153/09.03.2020 г.
– А – 160//11.03.2020 г.
– А – 164/11.03.2020 г.
– А – 172/13.03.2020 г.
– А – 176/16.03.2020 г.
– А – 178/18.03.2020 г.
– А – 181/19.03.2020 г.

2. Заповедта да бъде изпратена на кметовете по населени меса и кметския наместник за сведение и изпълнение и да бъде оповестена на населението , физически и юридически лица – търговци, по смисъла на ТЗ, както и на всички останали заинтересовани страни чрез сайта и вестника на община Доспат .

Контрол по изпълнението на заповедта се възлага на Красимир Горов – председател на Общинския кризисен щаб.

ИНЖ.ЕЛИН РАДЕВ ……………………….

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ

Сканирана заповед на Кмета

(Visited 681 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat