ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ II СТЕПЕН – СМОЛЯН
гр. Смолян, ул. ” Хан Пресиян ” № 40, 0301/6-30-52

О Б Я В A

ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА

1. Със заповеди №№ ОХ-28/13.01.2020 г., и ОХ-63/17.01.2020 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни войнишки (матроски) длъжности във военни формирования от Съвместното командване на специалните операции и Военноморските сили, като са разкрити процедури за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:
-за Съвместното командване на специалните операции – 38 (тридесет и осем) длъжности за войници;
-за Военномоирските сили – 100 (сто) длъжности за матроси;
2. Желаещите за участие в конкурсите могат да получат пълна информация от Военно окръжие II степен – Смолян и Офиса за военен отчет община Доспат.
2.1.Наименованията на вакантните длъжности, населените места на военните формирования, изискванията към длъжността, необходима квалификация и допълнителни изисквания.
2.2.Начина, мястото и датата за провеждане на конкурсите, нормативите за изпит по физическа подготовка и условията за допускане до участие в конкурсите.
2.3. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса.
2.4.Срок за подаване на документите за вакантните длъжности.
3. Място за подаване на документите: Военно окръжие II степен – Смолян.
4. Направления за медицинско освидетелстване за годност за военна служба и за оценка на психологическа пригодност на кандидатите в структурите на ВМА се издават по график.

Информация за длъжностите определени за приемане на военна служба могат да се намерят в сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg и сайта на Централно Военно окръжие www.comd.bg.
Телефон за контакти:
0301/6-30-52 и 0884251757- Военно окръжие Смолян
0894 43 81 71 – Офис военен отчет община Доспат

(Visited 144 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat