Заседание на Общински съвет Доспат на 02.12.2019 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет Доспат

П О К А Н А

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за Организацията и дейността на Общински съвет Доспат, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

С В И К В А М:

Общинските съветници на редовно заседание, което ще се проведе на 02.12.2019 г. от 15.00 часа в залата на Общински съвет Доспат при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Докладна записка с вх.№ОбС-07-38/25.11.2019г. относно: Членство в Националната асоциация на председателите на Общинските съвети в Република България.
Докладва: Председателят на ОбС Доспат
инж. Адалберт Ферев
2. Докладна записка с вх.№ОбС-01-29/18.11.2019г. относно: Определяне на пълномощията на кметските наместници в Община Доспат.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
3. Докладна записка с вх.№ОбС-01-39/25.11.2019г. относно: Определяне размера на заплатите на кмета на Община Доспат, кметовете на кметства и кметските наместници в общината.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
4. Докладна записка с вх.№ОбС-01-30/18.11.2019г. относно: Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация Доспат.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
5. Докладна записка с вх.№ОбС-01-33/20.11.2019г. относно: Одобряване на общата численост и структура на ОП „Озеленяване, благоустройство и чистота – Доспат”.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
6. Докладна записка с вх.№ОбС-01-34/21.11.2019г. относно: Отчет за приходите и разходите на „Фестивала на народното творчество на чешмарите – Доспат 2019 г.”.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
7. Докладна записка с вх.№ОбС-01-27/15.11.2019г. относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2020 година на територията на Община Доспат.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
8. Докладна записка с вх.№ОбС-01-26/15.11.2019г. относно: Предложение за промяна в наименованието на действащата социална услуга „Дневен център за деца с увреждания” – гр. Доспат, ул. „Първи май” №7, съгласно Писмо №2101-08-00-123/05.11.2019 г. на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – Девин и Докладна записка №АПИО-2628/11.11.2019 г. на директора на ДЦДУ.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
9. Докладна записка с вх.№ОбС-01-15/12.11.2019г. относно: Замяна на части от частни имоти на жители на гр. Доспат засегнати от реализирането на Проект: „Изграждане на ул. „Перелик”, в кв.23 на гр. Доспат”, на основание чл. 40, ал. 2, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 4, от ЗОС и чл. 199, ал. 1 от ЗУТ.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
10. Докладна записка с вх.№ОбС-01-07/11.11.2019г. относно: Замяна на имот, собственост на Фатме Ибраимова Хаджиева, Красимир Ефремов Хаджиев и Емил Ефремов Хаджиев, засегнати от реализирането на Проект: „Рехабилитация на ул. „Рибарска” в гр. Доспат” на основание чл. 40, ал. 2, т. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 4 от ЗОС и чл. 199, ал. 1 от ЗУТ, чл. 24”г”, ал. 9 от ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
11. Докладна записка с вх.№ОбС-01-36/22.11.2019г. относно: Сключване на предварителен договор на ПУП-ИПР за УПИ ХV, кв.63 на гр. Доспат.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
12. Докладна записка с вх.№ОбС-01-08/11.11.2019г. относно: Одобряване на ПУП – ИПР и ПЗ за кв.8, 8Б, 18 и 18А на гр. Доспат за изграждане на Нов градски център.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
13. Докладна записка с вх.№ОбС-01-14/12.11.2019г. относно: Продажба на имот общинска собственост на съсобственика в имота.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
14. Докладна записка с вх.№ОбС-01-18/13.11.2019г. относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика на законно построена сграда в имота.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
15. Докладна записка с вх.№ОбС-01-19/13.11.2019г. относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика на законно построена сграда в имота.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
16. Докладна записка с вх.№ОбС-01-20/13.11.2019г. относно: Продажба на имот общинска собственост на собственика на законно построена сграда в имота.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
17. Докладна записка с вх.№ОбС-01-06/11.11.2019г. относно: Писмо №АП-03-09-1745/11.10.2019 г. на Областен управител Смолян за Решение №828/20.09.2019 г. на Общински съвет Доспат.
Докладва: Кмета на Община Доспат
инж. Елин Радев
18. Разни.

инж. АДАЛБЕРТ ФЕРЕВ:
Председател на ОбС Доспат

(Visited 322 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat