ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в ДГ „Зора“ – с. Црънча, ул. „Просвета“ №9А, общ.Доспат,обл.Смолян

ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения за доставка на продуктите по
Схема„Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в
ДГ „Зора“ – с. Црънча, ул. „Просвета“ №9А, общ.Доспат,обл.Смолян

На основание чл. 13б от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ в сила от 05.03.2019г.

ОБЯВЯВАМ:

I. Откривам процедура за избор на заявител по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020г,, 2020/2021г, и 2021/2022г. Определям:

1. Срок за набиране на предложения – 7(седем) работни дни считано от датата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината.
Краен срок за набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ – 05.11.2019г. включително, до 16.30 часа.
2. Брой деца/ученици в учебното заведение попадащи в целевата група по схемите- 16 броя
3. Учебни години за изпълнение на доставките – периода от 15 септември до 31 май за всяка от следните учебни години – 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022г.

4. Максимален брой доставки за всяка учебна година:
• По схема „Училищен плод“ – 46 доставки, като броят на доставките за всяка учебна година се определя от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в срок до 15 август съобразно прогнозата за бюджета по Схема „Училищен плод“.
• По схема „Училищно мляко“ – 50 доставки, като броят на доставките за всяка учебна година се определя от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ в срок до 15 август съобразно прогнозата за бюджета по Схема „Училищно мляко“

Изисквания към участниците и приложими документи към предложенията:

По схема Училищен плод“:

1. Да представят предложение за доставка на плодове и зеленчуци по схемата включени в списъка по приложение № 1а на Наредбата.
2. Да предоставят регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните.
3. Предоставяне на договор , предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването на чл. 9, ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба 3 от 1999г. за създаване и поддържане на зeмеделски стопани, в който се посочва регистрационния номер на земеделския стопанин.

По схема Училищно мляко“:

1. Да представят предложение за доставка на млако и млечни продукти включени в списъка по приложение № 3 на Наредбата.
2. Да предоставят регистационен/регистрационни номер/номера на транспортното/транспортните средство/средства по чл. 10, ал.4
3. Предоставяне на копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, който ще бъдат доставяни.
4. Предоставяне на договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произважда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ак. 1, т. 2
5. Представяне на писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 3
6. Предоставяне на мостри на опаковките на млякото и млечните продукти , който ще бъдат доставяни и който отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5

II. Представените документи по схемите трябва да бъдат в оригинал или копие, със заверка „вярно с оригинала“ и подпис на лицето заявител, което подава предложението.
Заявителите представят лично или чрез упълномощен представител предложенията в учебното заведение.
Предложения постъпили след срока, не се разглеждат.

III. След изтичането на срока за набиране на предложения комисия, назначена със заповед на директора на учебното заведение, разглежда постъпилите предложения и извършва избор на заявител въз основа на поне три предложения за доставка на продуктите по съответната схема, като поне едно от предложенията трябва да е от земеделски производител. Когато в срока за постъпване на предложения не са постъпили три предложения за доставка на продуктите по съответната схема или липсва предложение от замеделски производител, комисията извършва избор въз основа на получените в определения срок предложения.
Комисията отправя писмено мотивирано предложение към директора за избор на заявител по схемите.
Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писмените предложения.
Директорът на учебното заведение предава заповедта на избрания заявител по схемата и копие от представените от него документи към представеното предложение.
Директорът публикува заповедта на интернет страницата на общината.

Настоящото обявление да бъде публикувано на интернет страницата на общината на 28.10.2019г.

…………………………………………………………
/подпис и печат/

ДИРЕКТОР:……………………
/Виолета Асова /

(Visited 10 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat