Община Доспат стартира прием на заявления за включване в механизма Лична помощ

Община Доспат стартира прием на заявления за включване в механизма Лична помощ

Уважаеми жители на община Доспат,
Ползватели на услугата могат да бъдат хора с увреждане, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“.
Уведомяваме Ви, че за да се включите в Механизма лична помощ трябва да подадете заявление в общината по настоящ адрес.
Документи за включване:

1. Заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент;
2. Направлението издадено от дирекция „Социално подпомагане”, с определения Ви брой часове за лична помощ.
3. Документ за самоличност (за справка) или документ за самоличност на законния представител-родител, настойник, попечител (за справка).
4. Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан.
5. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.
6. В случай, че не сте доволен от личния си асистент, може да поискате прекратяване на трудовия му договор и назначаване на нов такъв, без да е необходимо да преминавате през нова оценка.
7. В заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:
– добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване да се превежда за заплащането на ползваната услуга; Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата .
– до 380лв. от месечната помощ по чл.8д от ЗСПД (в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.
– правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личния асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/доставчика.

Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ по чл.18, ал.1 или 2 заявление по образец, към което се прилага:
1. Автобиография;
2. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
3. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ.

Доставчик на личната помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползвателя.

– Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019г. , като заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата.

– Законът за личната помощ не допуска едновременно получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

В ОБЩИНА ДОСПАТ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ ОТ 08,00-12,00 и 13,00-17,00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” , НА АДРЕС: ГРАД ДОСПАТ , УЛИЦА „ПЪРВИ МАЙ” №3.

Документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост.

Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.
Допълнителни разяснения могат да бъдат получени на телефон 0893406293.
Необходимите формуляри може да намерите на сайта на Община Доспат

(Visited 197 times, 1 visits today)

Author: Vestnik Dospat